Skam och skuld som dyker upp ur minnet kan visa sig som en väldigt stark emotionell känsla

Skam och skuld är två starkt emotionellt relaterade känslor som ofta sammanblandas, men de har distinkta egenskaper och effekter på människans psyke. Skamsköljning är ett relativt nytt begrepp som beskriver den intensiva, överväldigande känslan av skam som kan drabba en person plötsligt. Men hur hänger dessa fenomen ihop och finns det kopplingar till mindfulness?

Skam och skuld, vad är skillnaden?
Skam är en känsla av att vara fundamentalt bristfällig eller otillräcklig. Den riktas gi mot självet och innebär en upplevelse av att vara oälskad, obetydlig eller värdelös. Skam kan uppstå när vi tror att vi inte lever upp till andras eller våra egna förväntningar. Den får oss att vilja gömma oss och undvika sociala situationer.
Skuld å andra sidan, är en känsla av att ha gjort något fel. Det är en mer specifik och handlingsfokuserad känsla, där individiden känner ansvar för en specifik handling eller brist på handling. Skuld kan leda till ånger och önskan att gottgöra det som gått fel.

Skamsköljning, när skammen tar över
Skamsköljning är ett intensivt och plötsligt utbrott av skam. Det kan utlösas av något så enkelt som en kommentar eller en blick och känslan kan vara så stark att den överväldigar individen. Under en skamsköljning kan en person uppleva fysiska symtom som rodnad, svettning eller hjärtklappning. Det är en upplevelse som ofta är svår att kontrollera och kan leda till flyktbeteenden. Skamsköljning kan ha djupa rötter i tidigare traumatiska upplevelser eller negativa självbilder. Människor som ofta upplever skamsköljning kan ha en grundläggande låg självkänsla eller vara särskilt känsliga för kritik och avvisning.

Skam, skuld och skamsköljning med psykologiska och sociala implikationer
Dessa känslor har djupa psykologiska och sociala implikationer. Skam kan leda till depression, ångest och social isolering. Skuld kan vara en drivkraft för positiv förändring men när den är överdriven kan den leda till konstant självanklagelse och psykisk ohälsa. Skamsköljningar kan vara särskilt destruktiva eftersom de kan förstöra självförtroende och skapa en ond cirkel av självtvivel och undvikande beteenden. 

Forskning har visat att ”Vi skäms för våra klädinköp”. I artikeln beskrivs att människan mår dåligt, när vi inte lyckas leva upp till förväntningar att köpa hållbart klädval. Vi skambelägger oss själva helt enkelt. Människan kan vända ilskan inåt mot sig själva när man inte klarade att stå emot inköp av kläder. I studien fick 100 personer skriva dagbok över sina kläd- och skoinköp för att kunna analysera och förstå mer om hur människor tänker och handlar.

Mindfulness kan vara en väg till att hantera skam och skuld
Mindfulness meditation är en övning med rötter i buddhistisk meditation, har visat sig vara ett effektivt verktyg för att hantera både skam och skuld. Mindfulness handlar om att vara närvarande i ögonblicket, medveten om sina tankar och känslor utan att döma dem. Genom mindfulness kan individer lära sig att observera sina skam- och skuldkänslor utan att låta dem ta över.
Forskning har visat att mindfulness kan minska upplevelsen av skam och skuld genom att förbättra självmedkänsla och acceptans. När vi praktiserar mindfulness lär vi oss att acceptera våra känslor som de är, utan att försöka förändra dem eller undvika dem. Detta kan leda till en mer balanserad syn på oss själva och våra handlingar, och därmed minska intensiteten av skamsköljningar.

Skam, skuld och skamsköljning är komplexa och ofta smärtsamma känslor som kan ha betydande påverkan på vårt välmående. 

Fakta:

Skam är en grundläggande emotion
Skam är en komplex och djup emotionell upplevelse som ofta är kopplad till en känsla av otillräcklighet eller att ha brutit mot sociala normer. Det är en reaktion som kan uppstå när vi känner att vår identitet eller vårt värde som person är hotat. Skam kan manifesteras genom kroppsliga reaktioner som rodnad, svettning eller undvikande beteenden. Det är en emotion som ofta leder till en önskan att gömma sig eller dra sig undan.

Skuld är en moralisk och kognitiv emotion
Skuld, å andra sidan, är en emotion som uppstår när vi känner att vi har gjort något fel eller skadat någon annan. Den är mer kopplad till specifika handlingar snarare än till ens identitet. Skuld kan driva en person till att försöka reparera skadan eller att söka förlåtelse, vilket gör den till en mer produktiv emotion jämfört med skam. Medan skam ofta är förlamande, kan skuld vara motiverande och leda till positiva beteendeförändringar.

Skamsköljning är en intensiv upplevelse av skam
Skamsköljning (engelska: “shame spiraling”) är en term som beskriver en intensiv och ofta överväldigande upplevelse av skam. Detta kan inträffa när en person upplever flera skamkänslor i snabb följd, vilket leder till en känsla av att vara fast i en nedåtgående spiral av negativt självfokus. Skamsköljning kan triggas av både interna och externa faktorer och kan leda till betydande psykologiskt lidande.

Kopplingen till mindfulness
Mindfulness, eller medveten närvaro, är en praktik som innebär att vara fullt närvarande i nuet och att observera sina tankar, känslor och kroppsliga sensationer utan att döma dem. Forskning har visat att mindfulness kan vara ett effektivt verktyg för att hantera både skam och skuld.

Hur Mindfulness kan hjälpa till vid skam och skuld

 1. Ökad självmedvetenhet: Genom mindfulness kan en person bli mer medveten om sina känslor av skam och skuld när de uppstår. Denna medvetenhet gör det möjligt att identifiera och förstå dessa känslor utan att bli överväldigad av dem.
 2. Icke-dömande acceptans: En central del av mindfulness är att observera sina känslor utan att döma dem. Detta kan minska den självkritik som ofta följer med skam och skuld, och istället främja en mer medkännande attityd gentemot sig själv.
 3. Emotionell reglering: Mindfulness kan hjälpa till att reglera intensiva känslor, inklusive skam och skuld. Genom att fokusera på andning och kroppsliga sensationer kan en person lära sig att lugna sig själv och minska intensiteten av dessa emotioner.
 4. Förbättrad självmedkänsla: Mindfulness-övningar kan stärka självmedkänsla, vilket innebär att behandla sig själv med samma vänlighet och förståelse som man skulle visa en vän i en liknande situation. Detta kan motverka den negativa självbild som ofta är förknippad med skam.

Praktiska Mindfulness-övningar för att hantera skam och skuld

 1. Andningsmeditation: Fokusera på din andning och observera varje in- och utandning. När tankar om skam eller skuld dyker upp, notera dem utan att döma och återvänd till din andning.
 2. Kroppsscanning: Lägg märke till olika delar av din kropp och de sensationer som finns där. Denna övning kan hjälpa dig att bli mer medveten om var du upplever skam eller skuld i din kropp och att släppa spänningar.
 3. Medkänsla-meditation: Öva på att skicka vänliga och medkännande tankar till dig själv och andra. Detta kan hjälpa till att motverka de negativa effekterna av skam och skuld genom att främja positiva känslor och relationer.

Carl-Johan Vallgren och skamtema i hans böcker

Introduktion till Carl-Johan Vallgren
Carl-Johan Vallgren är en svensk författare, musiker och konstnär som är känd för sina mångfacetterade och djupt engagerande romaner. Han har en unik förmåga att utforska mänskliga känslor och relationer på ett sätt som berör och utmanar läsaren. Vallgren har mottagit flera litterära utmärkelser, inklusive Augustpriset för sin roman “Den vidunderliga kärlekens historia” (2002).

 1. Den vidunderliga kärlekens historia (2002)
  Handling: Romanen handlar om Hercule Barfuss, en dövstum och missbildad man, och hans kärlek till Henriette Vogel. Genom Hercules liv skildras en kamp mot utanförskap och skam i en värld som dömer honom för hans utseende.*
  Skamtematik: Vallgren utforskar hur samhällets fördomar och diskriminering kan skapa en djup känsla av skam hos den som blir utsatt. Hercule representerar en karaktär som trots sin påtvingade skam finner styrka och kärlek.
 2. Kunzelmann & Kunzelmann (2009)
  Handling: Romanen berättar historien om Victor Kunzelmann, en konstförfalskare, och hans son Joakim. Boken skildrar två parallella liv och hur hemligheter och lögner påverkar deras tillvaro.
  Skamtematik: Vallgren utforskar här hur hemligheter och lögner kan leda till skam och skuld, inte bara för den som bär på dem utan även för deras nära och kära. Romanen visar hur skam kan ärvas och påverka generationer.
 3. Havsmannen (2012)
  Handling: I denna roman möter vi Nella och hennes bror Robert som lever under svåra förhållanden med en missbrukande mamma. De upptäcker en märklig varelse som de kallar Havsmannen.
  Skamtema: Här utforskas skam relaterad till fattigdom, missbruk och utanförskap. Vallgren visar hur skam kan driva människor till desperation men också till att finna oväntad styrka och hopp.

Vallgrens användning av skam som narrativt verktyg

Vallgren använder skam som ett kraftfullt narrativt verktyg för att skapa djup och komplexitet i sina karaktärer och berättelser. Genom att utforska skam kan han:

Skapa identifikation och empati: Genom sina karaktärers upplevelser av skam och deras kamp för att övervinna den, bjuder Vallgren in läsaren att känna empati och förståelse för dessa känslor.
Utmanar sociala normer: Genom att belysa de skamliga aspekterna av samhället och hur de påverkar individer, ifrågasätter Vallgren de normer och strukturer som bidrar till dessa känslor.
Fördjupa tematiska skikt: Skamtematik hjälper Vallgren att utforska djupare teman som identitet, moral, och mänsklig värdighet.

Skribent: Susanne Zachau
Källa: Shame, Blame, and Passion: Affects of (Un)sustainable
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.