Öppenhet en attityd inom mindfulness

Öppenhet är en central attityd inom mindfulness som innebär att vara villig att uppmärksamma och acceptera alla tankar, känslor och upplevelser som uppstår i nuet utan att döma dem. Denna attityd är grundläggande för att uppnå de positiva effekterna av mindfulness och för att skapa en djupare medvetenhet om vårt inre och yttre liv.

När vi praktiserar mindfulness med attityden öppenhet, strävar vi efter att vara nyfikna och observerande gentemot vår upplevelse just som den är. Istället för att försöka förändra eller undertrycka våra tankar och känslor låter vi dem komma och gå som de vill. Vi lär oss att betrakta dem som passerande moln på himlen som inte behöver fastna eller identifieras med.

Denna attityd av öppenhet hjälper oss att släppa taget om våra fördomar och förväntningar. Den tillåter oss att utforska våra upplevelser utan att vara rädda för att de är “rätt” eller “fel”. Genom att vara öppna gentemot vår inre värld kan vi lära oss mer om oss själva, våra reaktionsmönster och våra automatiska tankar. Detta ger oss möjlighet att göra medvetna val istället för att agera reflexmässigt.

Att vara öppen i mindfulness innebär också att vara medveten om vårt omdöme och kritik gentemot oss själva. Vi lär oss att vara vänliga och snälla mot oss själva i stället för att döma och kritisera. Detta skapar en mer kärleksfull och medkännande inställning till vårt inre liv.

Attityden öppenhet inom mindfulness en nyckelaspekt av att vara närvarande i nuet. Genom att vara öppna gentemot våra tankar, känslor och upplevelser kan vi utveckla en djupare medvetenhet om oss själva och skapa möjligheter för personlig tillväxt och förändring. Det är en attityd som främjar självacceptans, medkänsla och inre frid.


Vad är kärnan i attityden öppenhet
Själva kärnan i attityden öppenhet inom mindfulness är att försöka bemöta varje ögonblick med en icke-dömande och nyfiken hållning. Genom att vara nyfikna och observerande kan vi utforska våra upplevelser i stunden med en känsla av förundran som om vi betraktar dem för första gången. Detta kan hjälpa oss att komma ur det vanliga autopilotläget där vi ofta går igenom livet utan att riktigt vara medvetna om vad som händer omkring oss och inom oss.

Att vara icke-dömande är en viktig aspekt av öppenhet inom mindfulness. När vi dömer eller kritiserar våra tankar och känslor skapar vi ofta en inre konflikt och stress. Genom att istället öva oss i att vara accepterande gentemot allt som uppstår skapar vi en fristad för oss själva där vi kan utforska våra upplevelser utan att vara rädda för fördömande eller skam.

Det är viktigt att förstå att vara öppen inte betyder att vi passivt accepterar allt utan att försöka förbättra våra liv eller vårt välmående. Snarare handlar det om att skapa en grundläggande acceptans av nuet som en startpunkt för att fatta medvetna beslut om hur
vi vill hantera våra tankar, känslor och upplevelser.

Attityden öppenhet inom mindfulness hjälper oss att skapa en djupare förståelse för oss själva och vår omvärld. Genom att vara öppna gentemot våra egna reaktioner och upplevelser får vi insikt i våra vanemönster och beteenden. Detta ger oss möjlighet att göra förändringar om vi så önskar och att leva mer medvetet och i överensstämmelse med våra värderingar.

Öppenhet inom mindfulness handlar också om att vara öppen gentemot andra människor och världen runt omkring oss. Genom att se med öppna ögon och ett öppet hjärta kan vi skapa mer empati och medkänsla för andra. Detta kan bidra till att skapa en mer fridfull och förståelsefull värld där vi är mer i harmoni med oss själva och vår omgivning.

Vad är öppenhet i vårt dagliga liv

Attityden öppenhet inom mindfulness är inte bara relevant för meditation och medveten närvaro på mattan, utan den kan också integreras i vårt dagliga liv. Genom att öva öppenhet kan vi förbättra vår förmåga att hantera stress, relationer och de utmaningar vi möter.

När vi tillämpar öppenhet i våra relationer kan det hjälpa oss att lyssna mer aktivt och förstående på andra människors perspektiv och känslor. Istället för att omedelbart reagera med omdömen eller försvar kan vi träna oss själva att vara närvarande i samtalet och skapa ett utrymme för den andra personens upplevelse. Detta kan förbättra våra relationer och skapa en djupare förståelse mellan oss och våra nära och kära.

I arbetslivet kan öppenhet inom mindfulness hjälpa oss att hantera stress och utmaningar mer effektivt. Genom att vara öppna gentemot våra arbetsuppgifter och de utmaningar vi ställs inför kan vi skapa en kreativare och mer lösningsorienterad inställning. Detta kan vara särskilt användbart när vi möter svåra problem eller när vi arbetar i grupper där olika perspektiv och idéer behöver sammanföras.

Det är också värt att notera att öppenhet inom mindfulness inte innebär att vi förlorar vår kritiska förmåga eller våra värderingar. Det handlar om att vara medvetna om våra tankar och reaktioner och sedan aktivt välja hur vi vill svara. Vi kan fortfarande fatta beslut och agera i enlighet med våra principer men vi gör det med en medvetenhet om våra egna impulser och reaktioner.

Att praktisera öppenhet inom mindfulness är en kraftfull väg mot ökad medvetenhet, självacceptans och medkänsla både gentemot oss själva och andra. Det hjälper oss att leva mer medvetet och i överensstämmelse med våra värderingar samtidigt som det förbättrar våra relationer och vår förmåga att hantera stress och utmaningar. Det är en attityd som kan berika vårt liv på många sätt och hjälpa oss att uppnå en djupare och mer meningsfull upplevelse av tillvaron.

Öppenhet och hur den påverkar vårt välmående och personlig tillväxt

  1. Emotionell reglering: Att vara öppen gentemot våra känslor och tankar hjälper oss att reglera våra emotioner mer effektivt. Istället för att undertrycka eller undvika negativa känslor, som stress, rädsla eller ilska, kan vi acceptera dem som en del av vår mänskliga upplevelse. Denna acceptans minskar ofta känslan av att vara överväldigad och ger oss bättre verktyg för att hantera våra känslor.
  2. Stresshantering: Öppenhet inom mindfulness hjälper oss att förhålla oss till stress på ett mer konstruktivt sätt. Istället för att reagera impulsivt och låta stressen eskalera, kan vi observera den utan att döma och ta medvetna beslut om hur vi vill reagera. Detta kan minska reaktivitet och skapa ett lugnare sinne i stressiga situationer.
  3. Självmedkänsla: Öppenhet är också kopplad till självmedkänsla. Genom att vara öppen gentemot våra egna misslyckanden, brister och självkritik, kan vi utveckla en mer kärleksfull och accepterande relation till oss själva. Detta främjar vår inre välmående och minskar självkritiken som kan vara destruktiv för vår självkänsla.
  4. Kreativitet och problemlösning: Att vara öppen innebär att vi kan se problem och utmaningar från olika perspektiv. Detta kan öppna upp nya möjligheter och främja kreativitet och effektiv problemlösning. Istället för att fastna i gamla tankemönster kan vi utforska nya vägar och lösningar.
  5. Djupare självkännedom: Genom att vara öppen gentemot våra egna reaktioner och upplevelser kan vi få djupare insikter om oss själva. Detta innebär att vi blir mer medvetna om våra värderingar, önskningar och mål i livet. Denna ökade självkännedom kan vara grundläggande för att leva ett meningsfullt och autentiskt liv.

Sammanfattningsvis kan attityden öppenhet inom mindfulness förändra sättet vi förhåller oss till oss själva, andra och vår omvärld. Genom att omfamna öppenhet kan vi skapa en grund för personlig tillväxt, inre frid och bättre förmåga att hantera de utmaningar vi står inför i livet. Det är en resa som kan ta tid och övning, men dess fördelar sträcker sig långt bortom meditationens värld och berikar alla aspekter av vår tillvaro.

Faktaruta
Öppenhet eller öppenhet för nya erfarenheter är ett av de fem personlighetsdragen i femfaktorteorin (Big Five-teorin) tillsammans med extraversion (vars motpol är introversion), neuroticismsamvetsgrannhet och vänlighet (tillmötesgående). I MBTI har personlighetsdraget en stark korrelation med intuition (bokstaven N). Öppna människor har en tendens att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet och olika erfarenheter. Människor som är öppna för att uppleva är intellektuellt nyfikna, öppna för känslor, känsliga för skönhet och villiga att prova nya saker. De tenderar att, i jämförelse med mer slutna människor, vara mer kreativa och mer medvetna om sina känslor. De är också mer benägna att ha okonventionella övertygelser. Öppenheten är ett mer heterogent personlighetsdrag än de andra fyra dragen i Big Five.” – Wikipedia

Författare: Susanne Zachau
Bild: Pixabay
Källa: Mindfulness i vardagen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.