Mindfulness kan förbättra din självkänsla 

Mindfulness kan förbättra din självkänsla och är nära relaterade till varandra

Mindfulness och självkänsla är två begrepp som ofta används inom psykologin och personlig utveckling. Både mindfulness och självkänsla kan vara användbara verktyg för att förbättra självkänslan som leder till bättre hälsa och välbefinnande. 

Mindfulness
Mindfulness är en form av medveten närvaro där man fokuserar sin uppmärksamhet på nuet och accepterar sina tankar, känslor och sinnesförnimmelser utan att döma dem. Man ska heller inte fastna i dem eller identifiera sig med dem. Genom att vara medvetet närvarande i stunden kan man öka sin medvetenhet om den egna kroppen, sinnesstämningen och omgivningen. Mindfulness kan praktiseras genom olika mindfulness meditation, yoga, eller att vara uppmärksam på ens andning i sin omgivning. 

Självkänsla
Självkänsla handlar om hur man värderar och uppskattar sig själv. Självkänsla kan beskrivas som en persons uppfattning om och värdering av egen förmåga, värde och potential. Det handlar om att ha en positiv syn på sig själv och sin förmåga att klara av olika situationer och utmaningar i livet.

En person med hög självkänsla har en positiv självbild och tror på sin förmåga att hantera utmaningar och möta livets krav. En person med hög självkänsla är vanligtvis mer självsäker och har lättare att hantera motgångar och kritik. De är också mer benägna att ta risker och strävar efter att uppnå sina mål. En person med låg självkänsla kan ha en negativ självbild, tvivla på sig själv och känna sig osäker eller otillräcklig.Således kan en person med låg självkänsla ha en negativ syn på sig själv och sina förmågor, känna sig osäker och misslyckad och kan ha svårt att hantera stress och svårigheter i livet.

Självkänsla är en viktig del av vårt välbefinnande och kan påverka vårt sätt att interagera med andra och uppleva livet. Det är också något som kan utvecklas genom olika strategier som självreflektion, positivt tänkande och att ta hand om sin hälsa och personliga utveckling.

Andra sätt att öka självkänslan kan vara att sätta realistiska mål och uppnå dem, att fokusera på positiva egenskaper och styrkor istället för brister och svagheter, att ta hand om sig själv genom god sömn, motion och hälsosam kost, och att omge sig med positiva och stödjande människor.

Det är viktigt att skilja mellan självkänsla och självupptagenhet. En person med hög självkänsla är inte nödvändigtvis självupptagen eller arrogant utan kan vara ödmjuk och empatisk. Självkänsla handlar om att ha en realistisk syn på sig själv och sin potential medan självupptagenhet handlar om att överdriva egen betydelse och förminska andra människors betydelse. 

Mindfulness och hälsa
Att kombinera mindfulness och självkänsla kan vara en effektiv strategi för att förbättra ens hälsa. Genom att vara medveten om ens tankar och känslor kan man lära sig att skilja på vad som är verkligt och vad som är en negativ självbedömning eller självkritik som inte stämmer överens med verkligheten. Detta kan hjälpa till att minska ångest och depression och öka självacceptans.

Sammanhang mellan mindfulness och självkänsla
Mindfulness och självkänsla är nära relaterade till varandra. Genom mindfulness kan vi öka vår medvetenhet om våra tankar och känslor, vilket kan bidra till en ökad självkänsla. Genom att vara närvarande i nuet och uppmärksamma det som sker kan vi lära oss att acceptera oss själva som vi är och att hantera negativa tankar och känslor på ett mer konstruktivt sätt. Samtidigt kan en ökad självkänsla bidra till ökad mindfulness, eftersom vi känner oss mer bekväma med oss själva och våra känslor och tankar. När vi har en positiv självbild och känner oss värdefulla kan vi också vara mer närvarande i nuet och uppmärksamma det som sker utan att döma eller bedöma det. 

Mindfulness bidrar till ökad självkänsla
Det finns också studier som har visat att mindfulness-träning kan bidra till en ökad självkänsla. Genom att vara närvarande i nuet och medvetet observera våra tankar och känslor, kan vi lära oss att inte fastna i negativa självkritiska tankar och istället öva upp en mer accepterande och positiv självbild. Mindfulness kan också bidra till att öka vår empati och medkänsla gentemot oss själva, vilket kan vara viktigt för att bygga upp en positiv självbild.

På samma sätt kan en ökad självkänsla också bidra till ökad mindfulness. När vi har en positiv självbild och känner oss trygga med oss själva, är det lättare att vara närvarande i nuet och uppmärksamma det som sker utan att bli distraherade av negativa tankar och känslor.

Att träna mindfulness och arbeta med självkänsla kan också bidra till att minska stress och ångest. Genom att lära oss att hantera våra tankar och känslor på ett mer konstruktivt sätt och bygga upp en positiv självbild, kan vi stärka vår mentala hälsa och öka vår förmåga att hantera utmaningar och motgångar i livet.

Det är viktigt att poängtera att mindfulness och självkänsla inte är quick-fix-lösningar eller något som kan uppnås över en natt. Det kräver tålamod, engagemang och träning för att bygga upp en stark självkänsla och en förmåga att vara mer närvarande och medveten i nuet.

Källa:
The Power of Now av Eckhart Tolle
The positive effects of mindfulness on self-esteem, The Journal of Positive Psychology
Mindfulness and Self-esteem: A Systematic Review, Springer Science + Business Media 
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.