Andning, andningsmönster och högt blodtryck som belyser betydelsen av medvetenheten

Högt blodtryck eller hypertoni är en växande global hälsoutmaning. Forskning indikerar att andningsmönster spelar en viktig roll i regleringen av blodtrycket vid fysiologiska och neurologiska samband med andning och blodtrycksreglering.

Fysiologi av andning och blodtryck
Respiratorisk sinusarytmi är en mekanism som varierar och påverkar hjärtfrekvensen och därigenom blodtrycket. Det autonoma nervsystemet innehåller sympatiska och parasympatiska nervsystemet och när andningen varierar påverkar detta blodtrycket.

Det autonoma nervsystemet (ANS) är en del av det perifera nervsystemet och har stor betydelse i att reglera kroppens olika funktioner utan att vi medvetet styr dem. Två huvudsakliga delar av ANS är sympatiska och det parasympatiska nervsystemet vilka arbetar i balans för att upprätthålla homeostas eller kroppens inre jämvikt. 

När det gäller andningen och blodtrycket reglerar ANS dessa funktioner genom påverkan på olika organ och vävnader

Andningen
Sympatiska nervsystemet: När kroppen upplever stress eller hot aktiveras det sympatiska nervsystemet. Denna innehållsättning i ökad andningsfrekvens och djupare anspråk för att förse kroppen med mer syre och förbättra syren i blodet. Denna respons är känd som ”flight-or-flight” (kamp eller flykt) och är en överlevnadsreaktion.

Parasympatiska nervsystemet: Parasympatiska nervsystemet aktiveras när kroppen är i en avslappnad och vilande fas. Detta sänker andningsfrekvensen och gynnar lugn andning för att spara energi och underlättar återhämtningen. Detta svar kallas ”rest-and-digest” /vila och smälta).

Blodtryck: Sympatiska nervsystemet, vid aktivitet eller stress ökar det sympatiska nervsystemet hjärtfrekvensen och styr sammandragningen av blodkärlen. Detta leder till en ökning av blodtrycket för att göra en snabbare transport av syre och näringsämnen till kroppens vävnader under krävande situationer.

Parasympatiska nervsystemet, har ett jag avslappnande tillstånd som ökar blodflödet till mag-tarmkanalen och minskar hjärtfrekvensen. Detta görs i en sänkning av blodtrycket när kroppen inte behöver möta akuta krav på energi och syresättning.

Det autonoma nervsystemet är avgörande för att reglera andning och blodtryck beroende på kroppens ögonblickliga behov och miljöförhållanden. 

Forskningsresultat
Studier har visat att mindfulness meditation och andningsövningar har effekter på blodtrycket. Biofeedback och andning är tekniker som använder realtidsåterkoppling för att förbättra kontrollen över andningen och minska blodtrycket. Andningsövningar har med variationer potentiella fördelar för högt blodtryck.

Fördjupning av fysiologi av andning och blodtryck
Respiratorisk sinusarytmi (RSA) är ett fenomen där hjärtfrekvensen varierar i synkronisering med andningscykeln. Under inandning accelereras hjärtfrekvensen medan det bromsas under utandning. Denna variation i hjärtfrekvensen är kopplad till autonoma nervsystemets påverkan på sinusnoden, den naturliga pacemakern i hjärtat. Den parasympatiska aktiveringen under inandning och sympatiska aktiveringen under utmaning bidrar till denna rytmiska variation och påverkar blodtrycket.

Sympatisk och parasympatisk påverkan
Andningen regleras av autonoma nervsystemet där två huvudgrenar den sympatiska och parasympatiska spelar en nyckelroll. Den sympatiska grenen känt som ”kamp-eller-flykt”-systemet ökar hjärtfrekvensen och blodtrycket för att möta stress och hot. Parasympatisk aktivering kallas ofta för ”vila-och-digest”-systemet och minskar hjärtfrekvensen som en brygga mellan dessa två system. Djupandning och förlängd utandning aktiverar parasympatikus medan snabb och ytlig andning ökar sympatikusaktiviteten. Denna finjustering av det autonoma nervsystemet påverkar blodtrycket i realtid. 

Denna interaktion mellan andning och det autonoma nervsystemet kan vara särskilt signifikant hos individer med högt blodtryck där obalanser mellan sympatikus och parasympatikus kan bidra till hypertensiva responsen. 

Andning och Baroreceptorreflex
Baroreceptorreflex är känselspröt i blodkärlen som känner av tryckförändringar. De spelar en avgörande roll i blodtrycksreglering genom att skicka signaler till hjärnan som i sin tur svarar genom att justera sympatikus och parasympatikusaktivitet. Andningen påverkar baroreceptorernas känslighet. Under inandning sträcker sig lungorna och blodflödet till hjärtat vilket minskar baroreceptorn och aktiviteten i en tillfällig ökning av sympatikusaktiviteten och blodtrycket. I motsats till detta minskar baroreceptorernas aktivitet under utandning vilket ökar parasympatikusaktiveringen och sänker blodtrycket. 

Förståelsen av dessa mekanismer kan bidra till utvecklingen av precisionsriktade andningsprotokoll för att modulera blodtrycket hos personer med hypertoni. 

Andningsmönster vid högt blodtryck
Vid högt blodtryck eller hypertoni kan det finnas förändringar i andningsmönster som svar på kroppens försök att reglera blodtrycket. Dessa förändringar är ofta kopplade till det autonoma nervsystemets reaktion på högt blodtryck. 

Här är några möjliga sätt som andningsmönstret kan påverkas:

Snabb och ytlig andning: Hos vissa individer med högt blodtryck kan en tendens till snabb andning och ytliga andetag observeras. Denna typ av andningsmönster kan vara en reflektion av överaktivitet i det sympatiska nervsystemet som svarar på det förhöjda blodtrycket genom att öka andningsfrekvensen. Snabb andning kan leda till ökad stress och ytterligare aktivering av det sympatiska nervsystemet. 

Minskad variation i andningsrytmen: Högt blodtryck kan vara förknippat med en minskad variation i andningsrytmen särskilt i samband med respiratorisk sinusarytmi (RSA). RSA är normalt sett en naturlig variation i hjärtfrekvensen som sker i takt med andningen. Hos personer med hypertoni kan denna variation minska vilket återspeglar en stark balans mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. 

Samband med stressrelaterad andning: Stress och högt blodtryck är ofta sammankopplade och andningen kan vara en del av kroppens svar på stress. Snabb och grundlig andning även känd som hyperventilering kan öka sympatikusaktiviteten och därmed påverka blodtrycket. Människor med högt blodtryck kan vara benägna att utveckla stressrelaterade andningsmönster som en del av den övergripande stressresponsen.

Minskad medveten andning: Hos vissa personer med högt blodtryck kan en minskad medvetenhet om andningsmönstret observeras. Detta kan vara resultatet av en generell brist på fokus på andningen eller en konsekvens av stress och distraktioner. Medveten andning som mindfulnessandning eller andra andningsövningar kan potentiellt bidra till att reglera blodtrycket genom att återställa balansen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. 

Det är viktigt att notera att individuella variationer förekommer och inte alla personer med högt blodtryck kommer att uppvisa liknande andningsmönster. Andningsövningar och medvetenhet om andningen kan vara användbara strategier för att återställa balansen och stödja blodtrycksregleringen hos personer med hypertoni. Det är dock alltid bäst att konsultera en medicinsk professionell för en helhetsbedömning och rådgivning om lämplia interventionsmetoder.

Författare: Susanne Zachau
Källa: Breathing control lower blood pressure, Grossman, Shein, Zimlichman, Gavish
The Breathing Cure, McKeown
Bild Volansnolens

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.