Minska din oro genom att utöva mindfulness

Minska din oro genom att medvetet uppmärksamma dina tankar i nuet

Mindfulness är en form av medveten närvaro som innebär att man fokuserar sin uppmärksamhet på nuet, utan att döma eller bedöma det som händer. Genom mindfulness kan man lära sig att observera sina tankar och känslor på ett avstånd, Mindfulness kan vara till nytta för att minska oro som upplevs. 

Vad är oro och oroskänslor?
Oro är en känsla av ängslan, spänning eller bekymmer inför något som kan hända i framtiden. Det kan handla om allt från vardagliga bekymmer som att missa en buss till mer allvarliga frågor som hälsoproblem eller ekonomiska problem. Oro kan vara en normal reaktion på stressiga situationer eller förändringar i livet, men om det blir överdrivet eller ständigt närvarande kan det leda till negativa effekter på hälsan och välbefinnandet. Oro kan också vara kopplad till känslor av rädsla, ångest eller depression, och det kan vara viktigt att söka professionell hjälp om man upplever svår oro som påverkar ens dagliga liv.

Hur påverkar oro vardagen?
Oro kan påverka vardagen på olika sätt, beroende på hur allvarlig den är. Den kan påverka förmågan till att fungera normalt i livet. De vanligaste aspekterna på vad oro kan påverka i vardagen är koncentration, produktivitet, sömnen, socialt samspel, fysisk hälsa och psykisk hälsa. 

Koncentration och produktivitet
Oro kan göra det svårt för dig att koncentrera dig på arbete eller uppgifter, vilket kan minska produktiviteten och göra det svårt att utföra dina uppgifter på ett effektivt sätt.
Sömnproblem
Oro kan göra det svårt för dig att somna eller sova genom hela natten, vilket kan leda till trötthet och utmattning dagen efter.
Socialt samspel 
Oro kan göra det svårt för dig att delta i sociala aktiviteter eller att kommunicera med andra människor, vilket kan leda till känslor av isolering och ensamhet.
Fysisk hälsa
Långvarig oro kan påverka din fysiska hälsan, till exempel genom att du får högt blodtryck, muskelspänningar, huvudvärk eller magproblem.
Psykisk hälsa
Oro kan påverka din psykiska hälsa genom att det ökar risken för depression eller ångest, och kan leda till känslor av hopplöshet eller hjälplöshet.

Varför får du oro?
Oro kan ha många olika orsaker, och det kan variera från person till person. De vanligaste orsakerna till oro är stressiga livshändelser, stora förändringar i livet som förlust av jobb, sjukdom, separation eller dödsfall i familjen kan utlösa oro. Personlighet och psykologiska faktorer, innefattar personer med vissa personlighetsdrag som perfektionism, tendens att överanalysera och tendens att oroa sig för små detaljer kan vara mer benägna att uppleva oro. Traumatiska upplevelser eller tidigare psykisk sjukdom kan också öka risken för oro.
Biologiska faktorer kan vara en annan orsak till oro där det kan finnas en obalans i hjärnans kemiska signalämnen, såsom serotonin eller noradrenalin. Även obalanser i hormonerna i kroppen kan bidra till oro. Miljöfaktorer som buller, föroreningar och överstimulering kan öka risken för oro. 
Det är viktigt att notera att oro kan vara en normal reaktion på stressiga situationer och inte nödvändigtvis behöver vara en indikation på en underliggande psykisk sjukdom. Men om oron blir överdrivet eller ständigt närvarande, kan det vara viktigt att söka professionell hjälp för att hantera det.

Varför får man psykiska symtom vid oro?
Oro kan orsaka en mängd olika psykiska symtom på grund av dess påverkan på hjärnan och kroppen. När vi oroar oss aktiveras kroppens stressrespons, vilket frisätter stresshormoner som kortisol och adrenalin. Dessa hormoner kan orsaka en mängd fysiologiska förändringar i kroppen, såsom ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens och ökat blodtryck. 
Dessa förändringar kan leda till olika psykiska symtom, såsom ångest, rastlöshet och irritabilitet. När stressresponsen aktiveras, skickar hjärnan också signaler till kroppens nervsystem och kan orsaka fysiska symptom som huvudvärk, muskelspänningar och matsmältningsproblem.
Vissa personer kan också ha en genetisk sårbarhet för ångest och oro. Stressiga händelser i livet, såsom förlust av en närstående, jobbproblem, ekonomisk osäkerhet eller hälsoproblem kan också utlösa eller förvärra oro och dess psykiska symtom.
Att lära sig att hantera stress och oro på ett hälsosamt sätt som kan hjälpa till att minska de psykiska symtomen och förbättra den allmänna hälsan. 

Här är några psykiska symtom som kan uppstå vid oro
Oro kan orsaka en mängd olika psykiska symtom som kan variera i intensitet och frekvens. 
Ångest: Oro kan leda till känslor av rädsla, obehag och orolighet som kan vara svåra att kontrollera.
Rastlöshet: Känslan av att vara rastlös eller oförmögen att slappna av kan också uppstå vid oro.
Sömnproblem: Oro kan störa sömnen, vilket kan göra det svårt att somna eller att sova hela natten.
Irritabilitet: Oro kan göra det svårt att hantera stressande situationer, vilket kan leda till känslor av irritabilitet och ilska.
Koncentrationssvårigheter: Oroande tankar kan göra det svårt att fokusera och koncentrera sig, vilket kan påverka arbete eller studier.
Undvikande beteende: I vissa fall kan oro leda till att man undviker situationer eller aktiviteter som kan utlösa ångest eller oro.

Varför får man fysiska symtom av oro i kroppen?
Oro kan orsaka fysiska symptom eftersom det är kopplat till det sympatiska nervsystemet, vilket är den del av nervsystemet som aktiveras när vi är under stress eller hot. När det sympatiska nervsystemet aktiveras, frigörs adrenalin och andra stresshormoner i kroppen, vilket kan leda till fysiska symtom. Här är några vanliga fysiska symtom som kan kopplas till oro:

Hjärtklappning: Adrenalinet kan öka hjärtfrekvensen och orsaka hjärtklappning.
Muskelspänningar: Stress och oro kan orsaka spänningar i musklerna, vilket kan leda till muskelvärk och stelhet.
Andningsproblem: Oro kan leda till snabb eller ytlig andning, vilket kan orsaka andningsproblem som hyperventilering eller känslan av att inte få tillräckligt med luft.
Magbesvär: Oro kan orsaka matsmältningsproblem, såsom diarré, förstoppning eller illamående.
Svettningar: Adrenalin kan orsaka svettningar och fuktiga händer.
Sömnproblem: Oro kan störa sömnen och leda till sömnproblem, vilket i sin tur kan leda till trötthet och utmattning under dagen efter.
Dessa fysiska symtom kan variera från person till person och kan ha en stor inverkan på ens hälsa och välbefinnande. 

Vad händer i hjärnan vid oro?
Oro är en känsla som uppstår i hjärnan när hjärnans olika områden och kemiska signalämnen aktiveras och interagerar. Här är några faktorer som kan bidra till oro i hjärnan:

Amygdala: Amygdala är en del av hjärnan som är involverad i behandling av emotionell information, inklusive rädsla och oro. När amygdala uppfattar ett hot, aktiverar den en snabb respons genom att frisätta adrenalin och andra stresshormoner.
Hypothalamus: Hypothalamus är en annan del av hjärnan som är involverad i stressresponsen. När hypothalamus uppfattar ett hot, skickar den en signal till hypofysen, vilket i sin tur stimulerar produktionen av stresshormoner i binjurarna.
Prefrontal cortex: Prefrontal cortex är den del av hjärnan som är involverad i högre kognitiva funktioner, såsom planering, beslutsfattande och självkontroll. När predrontal cortex är överbelastad med oro, kan det bli svårt att fokusera, tänka klart och ta rationella beslut.
Neurotransmittorer: Oro kan också bero på obalanser i hjärnans kemiska signalämnen, som serotonin, noradrenalin och dopamin. Dessa neurotransmittorer påverkar vårt humör och vår emotionella reaktion på stress.
Sammanfattningsvis kan oro i hjärnan bero på en kombination av biologiska, psykologiska, fysiologiska och miljömässiga faktorer som aktiverar hjärnans stressrespons och utlöser oroande tankar och känslor.

Det bästa vapnet mot oro är att välja en annan tanke före en annan tanke. -Okänd

För att hantera oro med mindfulness kan du använda dig av följande övning:
Sätt dig eller ligg ner på en plats där du inte blir störd.
Ta tre djupa andetag, stanna i paus innan du andas ut.
Fokusera på din andning. Känn hur luften strömmar in och ut genom näsan eller munnen.
Observera dina tankar och känslor utan att döma dem. Låt dem bara vara och låt dem passera förbi.
Om din uppmärksamhet vandrar iväg från andningen, så var medveten om det och återgå sedan till din andning.
Fortsätt övningen i några minuter eller så länge du vill.

Genom att använda sig av mindfulness kan man lära sig att hantera oro genom att inte fastna i tankar eller känslor som skapar oro. Istället lär man sig att observera dem på ett avstånd och låta dem passera förbi utan att bedöma dem. Detta kan minska stress och öka ens känsla av lugn och välbefinnande.

Här är några andra sätt att öva mindfulness för att minska oro:
Medveten andning: Fokusera på din andning och var uppmärksam på hur luften går in och ut genom näsan eller munnen. När oroande tankar dyker upp, observera dem utan att döma eller fördöma dem och återgå till att fokusera på din andning.

Kroppsscanning: Sitt eller ligga ner bekvämt och fokusera på varje del av kroppen, från tårna till huvudet. Observera fysiska känslor och spänningar utan att döma eller reagera på dem. Detta kan hjälpa dig att slappna av och minska oro.

Medveten närvaro: Bli medveten om dina tankar, känslor och kroppsliga sensationer utan att döma eller analysera dem. Fokusera på ögonblicket och vad som händer just nu istället för att oroar dig för det förflutna eller oroa dig för framtiden.

Att öva mindfulness regelbundet kan hjälpa dig att minska oro, stress och ångest genom att hjälpa dig att bli mer medveten om dina tankar och känslor, hantera dem på ett mer konstruktivt sätt och uppleva mer lugn och ro i vardagen.

Källa: 
The Mindful Way through Anxiety
The Mindful Path Through Worry and Rumination: Letting Go of Anxious and Depressive Thoughts
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.