Mindfulness – att utveckla dina medvetna tankar

Mindfulness – vill du utveckla dina medvetna tankar

Medvetna tankar även kända som medvetenhet eller medveten närvaro är ett begrepp inom psykologi och filosofi som hänvisar till förmågan att vara uppmärksam på ens egna tankar, känslor, sinnesintryck och handlingar i nuet utan att döma dem. Det innebär att vara medveten om ens inre upplevelser och yttre omgivning utan att bli uppslukad av dem eller agera på autopilot.

Medvetna tankar handlar om att vara närvarande i det aktuella ögonblicket och observera dina tankar och känslor utan att döma dem som bra eller dåliga. Genom att. Utveckla medvetenheten kan du skapa avstånd från dina tankar och känslor vilket gör det möjligt att reagera mer medvetet och med val istället för att agera på impuls.

Detta koncept har rötter i mindfulness-traditioner särskilt inom buddhismen där det betonas att vara fullständigt medveten om nuet och acceptera det som det är. Att utveckla medvetna tankar handlar om att bryta vanan att låta tankarna styra och diktera ens reaktioner. I stället övar du dig på att vara observatör av dina tankar och känslor vilket kan leda till ökad självinsikt, bättre hantering av stress och en djupare förståelse för hur sinnet fungerar.

Om du är intresserad av att fördjupa dina medvetna tankar finns det flera sätt att närma sig detta. Att utveckla dina medvetna tankar handlar om att öka din medvetenhet, reflektion och förståelse över dina egna tankemönster, känslor och reaktioner.

Meditation och mindfulness är ett kraftfullt verktyg för att öka medvetenheten. När du regelbundet ägnar tid åt att vara närvarande i stunden och observera dina tankar utan att döma dem kan du lära dig att bättre förstå hur ditt sinne fungerar.

Självreflektion, att ta dig tid varje dag för att reflektera över dina tankar och känslor och händelser som inträffar. Fråga dig själv varför du reagerar på ett visst sätt och vad som ligger bakom dina tankar och reflektioner.

Läsning och lärande är alltid utvecklande, att läsa böcker, artiklar och andra källor som behandlar ämnen som medvetenhet, självutveckling och psykologi kan du få nya insikter och perspektiv som kan hjälpa dig att utveckla dina medvetna tankar. 

Konstnärliga uttrycksformer som måleri, skrivande, musik och andra konstnärliga uttrycksformer kan hjälpa dig att utforska och uttrycka dina inre tankar och känslor på ett mer medvetet sätt.

Ställ frågor och var nyfiken på dina egna tankar och försök att ställa djupgående frågor till dig själv. Varför tänker jag på det här sättet? Vad ligger bakom mina åsikter och övertygelser? Samtala med andra, diskutera med andra människor om olika ämnen och tankar. Att höra olika perspektiv kan utmana och utvidga dina egna tankar.

Självmedvetenhet är viktigt för att kunna öva på att vara medveten om dina tankar, känslor och handlingar under dagen. När du märker att du tänker eller agerar på ett automatiserat sätt försök att stanna upp och reflektera över varför du gör det. Utmana dig själv genom att ställa dig inför nya situationer och utmaningar som kräver att du tänker på olika sätt. Detta kan hjälpa dig att bryta gamla mönster och öppna upp för nya tankesätt. Det kräver tid, engagemang och övning att aktivt arbeta på att fördjupa din förståelse för dem så kan du öppna upp för en rikare och mer meningsfull upplevelse av eget liv.

Här är några fler steg att använda för att utveckla dina medvetna tankar:

Acceptans och icke-dömande är en viktig del av att utveckla medvetna tankar. Att vara medveten om dina tankar och känslor utan att döma det. Acceptera att tankar och känslor kommer och går naturligt och att du inte behöver identifiera dig själv med dem. 

Granskning av dina värderingar, att utforska dina värderingar och övertygelser. Fundera över varifrån dessa värderingar kommer och om de fortfarande är relevanta för dig. Att vara medveten om dina värderingar kan hjälpa dig att fatta mer autentiska beslut.

Stresshantering, medvetna tankar kan hjälpa dig att hantera stress och ångest. När du observerar dina tankar kan du identifiera oroande mönster och arbeta med att omformulera negativa tankar till mer balanserade och realistiska.

Tid för eftertanke är att skapa utrymmer för tystnad och eftertanke i din dagliga rutin. Det kan vara genom promenader, ensam tid eller andra aktiviteter som låter dig vara med dina tankar utan distraktioner.

Balans mellan reflektion och handling, är att medvetna tankar handlar inte bara om att reflektera utan också om att agera på insikterna du får. Använd dina medvetna tankar för att fatta välgrundade beslut och göra medvetna val i ditt dagliga liv. 

Kroppsmedvetenhet är att koppla ihop dina medvetna tankar med din kropp. Var medveten om kroppens signaler och hur de påverkar dina tankar och känslor. Övningar som yoga och djupandning kan hjälpa dig att uppnå en mer holistisk medvetenhet.

Tacksamhet och uppskattning är att utveckla din medvetenhet genom att vara tacksam och uppmärksam på de små sakerna i livet. Att öva tacksamhet kan hjälpa dig att fokusera på det positiva och skapa en mer positiv sinnesstämning.

Uthållighet och tålamod är att utveckla medvetna tankar i en långsiktig process. Ha tålamod med dig själv när du möter motstånd eller när gamla tankemönster dyker upp. Det tar tid att omforma och utveckla nya sätt att tänka.

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklig av medvetna tankar är en personlig resa som är unik för varje individ. Det handlar om att bygga en djupare förbindelse med dig själv och upptäcka nya sätt att uppleva och förstå världen omkring dig. 

Tankar och känslor
Dina tankar är en inre dialog i vårt inre tankesystem som oftast på olika sätt har kopplingar till vårt känslosystem. Du tänker ungefär drygt sextusen tankar per dag som kan innehålla vanor du upprepar för dig själv. Ibland är dessa tankar inlärda från egna erfarenheter i nutid och ibland från barndomens erfarenheter och upprepas medvetet och omedvetet från denna tid.

Medvetenhet
Varför är det bra att bli medveten om vår inre dialog av tankar? För du själv har förmågan att välja hur du tänker om dig själv vilket också ligger till grund för hur du reglerar och väljer svara på situationer, erfarenheter och händelser som sker i livet.
Du vill kanske bli medveten (proaktiv) om vad du talar om för dig själv i dina tankar, i din inre dialog istället för att dina känslor väljer direkt (reaktiv). Din medvetenhet, lycka och hälsa beror oftast på dessa tanke- och känsloreaktioner. Det är så att dina tankar aktiverar din känslodrivna process inom dig, både behagliga och obehagliga känslor. Det är du själv som talar om hur du ska reagera och oftast sker det omedvetet.
Det kan vara händelser eller andra människor som gör att aktiveringen av obehagliga känslor och reaktioner sätter igång i känslosystemet. De aktiverar känslosystemet, de är inte orsaken till känslorna. Det som egentligen aktiverar känslorna är hur du tänker i din inre dialog med dig själv, som oftast är omedvetet. När du har kontroll över dina tankar så har du kontroll på dina känslor och beteendet. Detta gör att du utvecklar en självmedvetenhet om hur dina tankar hanterar dig och dina känslor. Det är viktigt att förstå vilken makt våra tankar har hos oss i livet.

Känslosystemet – en kompass i vårt liv
Tankar innehåller massor av energi och en nyckel till hur vi balanserar upp våra känslor i vårt känslosystem. Man kan säga att dessa känslor aktiverar signaler eller ger indikation på en känsla ”som en kompass” för hur vi ska stänga av en relation eller vara kvar, eller handlingen som ska utföras eller målet som ska nås i livet. Du har din framgång och din förmåga att kunna lösa ett problem genom att du har tillgång till en rad av olika känslor, behagliga, obehagliga som informerar dig om varje ögonblick där du ska ta ett beslut om en situation eller en händelse.

Behagliga ”Må bra” känslor
Må bra känslor är glädje, förtroende, lycka som talar om för dig att du får något mer av ditt inre driv av tankar och känslor. Det kan vara missledande ibland som att alla dessa må bra känslor skapar inte bara lycka, positiv känsla och hälsa utan kan om du har ett starkt intresse skapa skapa missbruka av mat, alkohol och av andra aktiveter.

”Obehagliga” väl så betydelsefulla känslor
Obehagliga känslor är de som signalerar till dig när någonting aktiverar dina stresshormoner på insidan av kroppen. Många situationer och händelser aktiverar stress som till exempel vid examen eller dylikt och är hälsosamma känslor både psykiskt och fysiskt. Dessa hjälper dig att lära, växa, utföra, räkna, skapa och göra något extra för att få ett bra resultat. Livsviktiga funktioner för lärande och överlevnad. De är särskilt vitala vid smärta, obehag och må dåligt känslor som ilska, skuld, skam, skador och ångest. De tillför en viktig information till dig som behagliga känslor inte kan göra. De talar om för dig när du vill något eller när du längtar efter något. Att uppleva fruktan, kan inbjuda dig till förstå möjliga handlingar eller förändringar som visioner eller mål.

Hur kan du bli medveten om behagliga och obehagliga tankar och känslor
Du kan göra en lista på händelser som aktiverar tankar och känslor. Försöka identifiera känslor i dessa händelser som du har på din lista.

Stanna upp, observera och notera
Du kan hitta din plats inne i ett lugnt rum där det känns bra att sitta. Du sätter du dig rakt och tryggt på en stol för att reflektera dina tankar. Fokusera på din andning med stängda ögon. Ta ett djupt andetag in och en paus. Ta ett djupt andetag ut och en paus, Upprepa detta några gånger. Känn dig avslappnad i din andning. Observera dina tankar. Gör en mental notering av de känslor som du upplever. Påminn dig själv gärna med att du inte är dina tankar och känslor. Du observerar, skapar och väljer vilken respons du vill göra på dina noteringar av dina känslor och det sker inte utan din tillåtelse. Du kan välja att stoppa när som helst om det inte känns bra.

Acceptera och bli förtrogen med dina känslor 
Påminn dig själv igen, du är inte dina känslor. Du observerar dina känslor. Känslor har mycket energi i sig och vad du känner är intensiv energi som är knutna till dina tankar. Du kan välja att acceptera smärtsamma känslor på ett naturligt sätt om du talar om det för dig själv. Lugnt och förtroget bekräfta ”jag känner…… i detta ögonblick……så här. Säg tyst till dig själv, jag kan hantera denna känsla, jag är stark och kan hantera detta klokt, lätt och lugnt. Gör en paus bli medveten om dina känslor utan att döma. När du gjort detta flera gånger tillsammans med djupa andetag och detta fått dig att må bra och du är nöjd, kan du hantera dina tankar och känslor nu och i framtiden. Upprepa gärna detta några gånger. Tillåt dig själv att vila i dina andetag och andas djupt.

Medvetna val
Påminn dig själv att även om andra människor eller situationer aktiverar smärtfulla känslor är de aldrig orsaken till dessa. Ditt ”självprat” till dig själv, din inre dialog är en orsak till alla smärtfulla känslor som skuld och frustration, bitterhet eller ilska. Detta är bra viktigt. Om du till dig själv förklarar, det som triggar igång dig själv, situationer eller handlingar och vad det orsakar dig själv. Du kan då välja att tänka tankar som är lugna, skaffa dig egenmakt, förtroende och förmågan att själv göra dina val. Du har förmågan att skydda din lycka och behagliga tankar i den situationen du befinner dig i. När du blir medveten om vilka känslor och sensationer du upplever kommer du att förstå den starka kopplingen mellan ord och tankar och dina känslor och dina fysiska sensationer. När du gör detta inser du att du har mycket mer makt över dina tankar än du över dina känslor. Du kommer att tycka detta är enkelt när du har förändrat några tankar och sedan kan du förbättra ditt liv på ett medvetet sätt. Du tillåter dig att berika ditt liv, du väljer.

 Författare: Susanne Zachau
Bild: Pixabay 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.