Har du symtom på emotionell dränering? – Dina känslor kan orsaka utbrändhet om det pågår alltför länge

Emotionell dränering, symtom, effekter, hantering och förebyggande

Emotionell dränering är en term som beskriver en situation eller en relation där en person tar känslomässigt mer än de ger tillbaka. Det kan vara en påfrestande upplevelse som kan påverka en individuell psykisk hälsa och välbefinnande negativt. Det kan leda till känslor av utmattning, frustration och bristande balans i ditt liv. Emotionell dränering kan manifestera sig på olika sätt som överdrivet klagomål, krav på din tid och energi brist på empati för dina behov och känslor. Här är en närmare titt på begreppet emotionell dränering och hur det kan påverka människor.

Balans är nyckeln för att undvika emotionell dränering. Ge och ta, men aldrig för mycket av det ena eller det andra. - Susanne Zachau

Beskrivning av emotionell dränering
Emotionell dränering sker när en person i en relation oavsett om det är en vän, partner, familjemedlem eller kollega tar upp större delen av andras känslomässiga resurser utan att ge något i gengäld. Detta kan inkludera att ständigt behöva stöd, rådgivning eller uppmärksamhet från andra personer utan att vara villig att lyssna på deras behov eller erbjuda stöd när det behövs.

Emotionell dränering är som att tappa vattnet ur sitt inre brunn, tills det inte finns något kvar att ge. - Susanne Zachau

Symtom på emotionell dränering
Människor som upplever emotionell dränering kan känna sig utmattade, överväldigande och emotionellt uttömda. De kan känna att de alltid måste vara där för den dränerande personen och att de själva blir åsidosatta. Det kan även leda till känslor av frustration, ilska och minskad förmåga att hantera stress och påfrestningar.

Symtom på emotionell dränering kan variera från person till person och de kan vara subtila eller mer påtagliga. Det kan ge ökad utmattning, känslomässig stress, känslor av irritation, frustration, minskad självkänsla, isolation, försummad egenomsorg, kroppsliga symtom och minskad förmåga att fokusera och koncentrera sig.

Ökad utmattning
En av de mest uppenbara sjukdomarna på emotionell dränering är att du känner dig ständigt utmattad. Du kanske känner dig trött, dränerad på energi och har svårt att hitta motivation och entusiasm för att hantera vardagliga uppgifter.

Känslomässig stress
Emotionell dränering kan orsaka ökad känslomässig stress. Du kan känna dig överväldigad av konstanta krav och klagomål från andra personer och känner dig inte kapabel att hantera det. 

Känslor av irritation och frustration
Du kanske märker att du blir lättare irriterad och frustrerad än vanligt särskilt när du interagerar med den dränerade personen. Små saker kan utlösa starka reaktioner. 

Minskad självkänsla
Emotionell dränering kan underminera din självkänsla och självförtroende. Du kanske börjar tvivla på dig själv och känner att du aldrig är tillräckligt bra eller att dina behov inte är lika viktiga som andra personer.

Isolation 
För att undvika den dränerande personens påfrestningar kan börja dra dig tillbaka och isolera dig själv. Detta kan leda till att du förlorar kontakten med andra positiva relationer i ditt liv. 

Försummad egen omsorg om dig själv
När du är i en emotionellt dränerande relation kan du förlora intresset för ditt eget välmående och egen omsorg om dig själv. Du prioriterar andra personers behov framför dina egna.

Kroppsliga symtom
Emotionell dränering kan även påverka din fysiska hälsa. Du kan uppleva sömnproblem, huvudvärk, muskelspänningar och andra fysiska symtom på grund av den ökade stressnivån.

Minskad förmåga att fokusera och koncentrera dig
Den konstanta påverkan från en emotionellt dränerande person kan göra det svårt att fokusera på arbetet, studier och andra viktiga aktiviteter.

Det är viktigt att vara medveten om dessa symtom och inte ignorera dem. Om du upplever emotionell dränering är det viktigt att överväga att sätta gränser, kommunicera tydligt med andra personer och söka stöd från vänner, familj eller professionella för att hantera situationen och återställa ditt emotionella välbefinnande. 

Effekter på välmående
Emotionell dränering kan ha allvarliga konsekvenser för en persons mentala och emotionella välbefinnande. Det kan leda till ökad stress, ångest och depression. Det kan också påverka självkänslan negativt eftersom de dränerade personerna kn börja känna att deras behov av känslor är inte lika viktiga som andras.

Emotionell dränering kan ha negativa effekter på en persons välmående och kan påverka olika aspekter av deras liv. Här är en fördjupad titt på de potentiella effekterna på välmående som kan uppstå på grund av emotionell dränering

Ökad stress och ångest
Konstanta krav och negativitet från en emotionellt dränerande person kan leda till ökad stressnivå och ångest. Du kan känna dig överväldigad av situationen och ständigt oroa dig för hur du kommer att hantera den. 

Depression
Emotionell dränering kan gradvis ta bort glädje och positiva känslor från ditt liv vilket kan öka risken för depression. Du kan känna dig nedstämd, hopp- och energilös.

Minskad självkänsla
Den ständiga kritiken och bristen på stöd från den dränerande personen kan underminera din självkänsla och självförtroende. Du kan börja tvivla på din egen förmåga och värde.

Svårigheter att upprätthålla relationer 
Emotionell dränering i en relation kan leda till konflikter och förstörelse av den relationen. Det kan också göra det svårt att skapa och upprätthålla andra positiva relationer eftersom du kanske blir mer tillbakadragen eller försiktig när det gäller att öppna upp dig för andra.

Fysiska hälsoproblem
De ökade stressnivåerna som orsakas av emotionell dränering kan påverka din fysiska hälsa. Du kan uppleva sömnproblem, huvudvärk, matsmältningsbesvär och högt blodtryck.

För att förebygga emotionell dränering måste vi lära oss att säga 'ja' till oss själva och 'nej' till överbelastning. - Susanne Zachau

Hantering och förebyggande
För att hantera emotionell dränering är det viktigt att sätta gränser och kommunicera tydligt med den dränerande personens egna behov och känslor. Det kan också vara nödvändigt att överväga att minska kontakten med eller avsluta relationen med den som konstant dränerar ens energi om det inte finns någon förbättring i dynamiken. 

Hantering och förebyggande är viktigt vid emotionell dränering och avgörande för att skydda ditt välmående och upprätt hålla hälsosamma relationer. Här är några strategier för att hantera och förebygga emotionell dränering:

 1. Sätt tydliga gränser
  Definiera och kommunicera tydliga gränser med den dränerande personen. Berätta för dem vad du kan och inte kan tolerera när det gäller deras beteende och krav. Var konsekvent med att upprätthålla dessa gränser.
 2. Prat om dina känslor
  Öppen och ärlig kommunikation är viktigt. Berätta för den dränerande personen hur deras beteende påverkar dig känslomässigt. Ibland är de inte medvetna om hur deras handlingar påverkar dig.
 3. Sök stöd från andra
  Konfidentiella samtal med vänner, familj eller terapeuter kan vara till stor hjälp. Att dela dina upplevelser och känslor med andra kan ge dig perspektiv och stöd.
 4. Prioritera att ta hand om dig själv
  Ta hand om dig själv genom att prioritera att ta hand om dig själv. Fokusera på hälsosamma vanor som träning, meditation, god sömn och en balanserad kost. Ju bättre du mår fysiskt och mentalt desto bättre kan du hantera emotionell dränering. 
 5. Avståndstagande
  Om den dränerade relationen inte förbättras trots dina ansträngningar att sätta gränser och kommunicera kan det vara nödvändigt att överväga att dra tillbaka från eller avsluta relationen. Din mentala och emotionella hälsa bör alltid vara din främsta prioritet.
 6. Utveckla självmedvetenhet
  Reflektera över din egen roll i relationen och ditt eget beteende. Ibland kan vi oavsiktligt bidra till dynamiken av emotionell dränering. Genom att vara medveten om ditt eget beteende kan du ändra det till något mer hälsosamt. 
 7. Lär dig att säga nej
  Att kunna säga nej när det är nödvändigt är en viktig färdighet för att undvika att bli emotionellt dränerad. Du har rätt att prioritera ditt eget välmående och behöver inte säga till varje begäran eller krav som ställs på dig. 

Att hantera och förebygga emotionell dränering kräver tid, ansträngning och ibland svåra beslut. Det är viktigt att komma ihåg att du förtjänar att vara i relationer som är givande och stödjande för ditt välmående. 

Situationer när du upplever emotionell dränering
Dina känslor är att du inte vill gå till jobbet. Önskan är att du hellre vill ha en avkopplande, trevlig dag ute eller att bara koppla av i hemmamiljön. Kroppen skriker efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Ett annat kroppsligt symtom kan vara att du tar dig bort själv emotionellt och fysiskt från ditt arbete och ditt ansvar i dina arbetsuppgifter. Även här kroppen skriker efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Att gå till arbetet för att utföra arbetsuppgifter är som att gå i en uppförsbacke med tunga steg och inte känna att du kommer framåt. Bara tanken på att gå till arbetet gör att du får spänningar i hela kroppen. Även här kroppen skriker efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Du har ingen motivation – meningslösheten uppenbarar sig
Emotionell dränering i arbetet blir en energitjuv som sänker din motivation för att kunna utföra dina dagliga arbetsuppgifter. Upplevelsen blir att det känns som du är tvingad till att ta ansvar och svara på e-post, prata med medarbetare eller någon kund. Det är helt enkelt svårt att utföra det som ska göras i arbetet. Kroppen skriker efter motivation på stolthet, ambition, nya utmaningar samtidigt jämte stark strävan efter emotionell balans mellan arbete och återhämtning.

Du blir oftare sjuk än tidigare
Du får helt plötsligt eller smygande sämre immunförsvar, med återkommande stress känslomässiga reaktioner och fysiska sjukdomar. Stress är kroppens försvarsmekanism som en reaktion på att emotionell dränering är i obalans i kroppen. När du oftare blir sjukare än tidigare och upplever stress eller andra fysiska symtom då reagerar kroppen på du hur dåligt du mår.  Stress som en konsekvens av emotionell dränering gör dig otålig, dåligt humör, nedstämda känslor, sämre minne, värk i kroppen, täta förkylningar och jobbiga eller allvarliga sömnstörningar. Ta dina symtom på allvar.

Du upplever arbetstidens närvaro dygnet runt
Emotionell dränering gör att du kan uppleva att du tar med dig arbetet hem dygnet runt. För de flesta är det dags att avsluta dagen när arbetstiden är slut, gå hem och helt enkelt vila från arbetet.
Om du upplever emotionell dränering kan det innebära att du tar med dig stressen från din arbetsdag med dig hem till dig. När du kommer hem känner du dig fortfarande orolig, stressad och mycket ansvarsfull för arbetet. Tankar, känslor och kroppen lever i en värld av enbart tankar på ansvar för arbetsuppgifter och höga krav på dig själv. Emotionell dränering och risk för utbrändhet. Kroppen skriker efter balans mellan arbete och återhämtning. Tankar och känslor skriker och gråter efter, lugn, ro och återhämtning.

Kortvarig emotionell dränering
Du vet att situationen i arbete är tillfällig och förhoppningsvis kommer att förändras snart på grund av att det är ett projektarbete. Att prata med någon tillfälligt eller att skriva ner det på ett papper, kan hjälpa dig att hantera känslorna medan projektarbetet blir klar. Det finns ett slutdatum på projektarbetet.

Att hantera emotionell dränering kräver mod att sätta gränser och säga 'nej' när det är nödvändigt. - Susanne Zachau

Lär dig säga nej när du har för många projekt på gång
Har du för många projekt igång samtidigt i arbetet kan det vara bra att säga nej.  Det ska inte upplevas som emotionell dränering att säga nej till projekt utan som emotionell energi. Du värderar därmed redan här ditt spännande och utmanande arbete, i förhållande till din tid, samt din balans mellan arbete och återhämtning. Det är för dig viktigt att du kan göra ditt jobb bra utan att bli emotionellt dränerad. Det krävs mod, imponerande rutiner och riktlinjer för dig själv för att hitta balans mellan arbete, utmaningar, vila och återhämtning.

Författare: Susanne Zachau
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.