Att uppleva panikångest skapar rädsla, oro och är emotionellt och fysiskt påfrestande

Panikångest är en emotionell och fysiskt påfrestande upplevelse som kan påverka människor på olika sätt. Det är en form av ångest som kännetecknas av oväntade och intensiva perioder av rädsla och ångest vilket kan manifestera sig i en mängd olika fysiska och mentala symtom. Dessa attacker kan inträffa ofta, oväntat och kan vara mycket obehagliga och skrämmande. 

Under en panikattack kan du uppleva snabba hjärtslag, svettningar, darrningar, andningssvårigheter och en känsla av kvävning. Många beskriver även känslor av förlust av kontroll eller en överhängande känsla av undergång. Det är viktigt att förstå att panikångest inte är en form av svaghet eller bristande kontroll. Det är ett verkligt tillstånd som påverkar människor på olika sätt.

Det är viktigt att notera att panikångest kan behandlas och hanteras effektivt. Människor som lider av detta tillstånd kan dra nytta av olika avslappningsmetoder för att minska frekvensen av svårighetsgraden av panikattacker. Att söka stöd och behandling är ett viktigt steg mot att återfå kontrollen över sitt liv och minska påverkan av panikångest. 

Vad betyder panikångest
Panikångest är känd som panikattacker eller ångestattacker som kännetecknas av plötsliga och intensiva perioder av rädsla och ångest som kan upplevas mycket skrämmande. Dessa attacker inträffar oväntat och kan vara kopplade till specifika situationer eller förekomma spontant. 

Panikångest är som en inre orkan som river och sliter i själen, lämnar en i spillror av rädsla och förtvivlan. - Susanne Zachau 

Symtomen på panikångest är:

Hjärtklappning eller snabb hjärtrytm
Du kan uppleva en intensiv känsla av hjärtklappning eller att ditt hjärta slår mycket snabbt. Hjärtklappning eller snabb hjärtrytm är ett av de mest utmärkande och skrämmande symtom vid panikångest. Det kan vara ett av de första tecknen på en pågående panikattack och kan intensifieras snabbt. 
Symtom på hjärtklappning eller snabb hjärtrytm
När du upplever en panikattack kan deras hjärta börja slå kraftigt och snabbt. Detta symtom är ofta ett av de mest påtagliga och oroande för dig som blir drabbad. Hjärtklappning innebär att hjärtat slår mycket snabbare än normalt. Normalt varierar vuxens vilopuls mellan 60 och 100 slag per minut men under en panikattack kan pulsen överstiga 100 eller till och med 150 slag per minut under en svår panikattack. För dig som upplever detta symtom kan det kännas som att hjärtat bultar så kraftigt att det verkar ”ur kontroll”. Detta kan leda till en intensiv rädsla för att ha hjärtattack, särskilt om du inte tidigare har upplevt en panikattack och inte är medveten om dina symtom.
Hjärtklappning vid panikångest är en fysisk reaktion på kroppens stressrespons. När kroppen uppfattar ett hot (även om hotet inte är verkligt) frigörs stresshormoner som adrenalin vilket ökar hjärtat aktivitet och andningen för att förbereda kroppen för en ”fight-or-flight”-reaktion. Det är viktigt att notera att hjärtklappning vid panikångest i allmänhet inte leder till en hjärtattack. Det är en obehaglig men i regel ofarlig reaktion på ångest. Trots detta kan det vara svårt att övertyga dig om det du upplever är du är mitt i denna situationen. 
Behandling av hjärtklappning vid panikångest inkluderar att du kan lära dig avslappningstekniker, andningsövningar, och kognitiv beteendeterapi. Att förstå att hjärtklappning vid panikångest är en vanlig reaktion och inte är en farlig hjärtsjukdom är en viktig del av at hantera och övervinna panikattacker.  

Andningsproblem
Det kan vara svårt att andas och du kan känna att du inte får tillräckligt med luft. Andningsproblem är ett vanligt och påtagligt symtom vid panikångest. Detta symtom kan vara extremt skrämmande för dig som upplever det och kan intensifiera känslan av rädsla och ångest under en panikattack.
Symtom på andningsproblem
Under en panikattack kan du uppleva en känsla av att du inte kan andas ordentligt. Detta kan inkludera känslan av att luften är knapp eller att du kvävs. Andningsproblem vid panikångest kan yttra sig på olika sätt. Du kan känna attt du inte kan dra tillräckligt med luft (hyperventilering) medan andra kan uppleva en känsla av tryck över bröstet eller en ”kula” i halsen som hindrar dig från att andas normalt. Hyperventilering är ett vanligt sätt att reagera på panikångest. Detta innebär att andas mycket snabbt och ytligt vilket kan leda till en obalans i koldioxid- och syrenivåerna i kroppen. Detta kan i sin tur orsaka symtom som yrsel, stickningar eller domningar i händer och fötter samt muskelkramper. Den upplevda bristen på luft eller kvävningskänslan kan vara mycket skrämmande och kan öka panikångestens intensitet. Många som upplever detta symtom söker ibland akutvård eftersom de tror att de har en allvarlig medicinsk nödsituation som en hjärtattack. Andningsproblem vid panikångest är en fysiologisk reaktion på stress. Kroppen försöker förbereda sig för en potentiell fara genom att öka andningshastigheten. Detta är en del av kroppens ”fight-or-flight”-respons.

För att hantera andningsproblem vid panikångest är det viktigt att lära dig avslappningstekniker och specifika andningsövningar som kan hjälpa till att normalisera andningen under en attack. Att förstå att andningsproblemen är en fysiologisk reaktion på ångest och inte en farlig medicinskt tillstånd kan också vara tröstande insikt för dig som lider av panikångest. Om eller fys du eller någon du känner lider av panikattacker är det viktigt att söka professionell hjälp för att lära dig effektiva strategier för att hantera symtomen. 

Svettningar
Du kan svettas kraftigt även om det inte är varmt. Svettningar är ett annat vanligt påfallande symtom vid panikångest. Precis som andra fysiska symtom vid panikattacker kan svettningar vara mycket obehagliga och intensifiera känslan av rädsla och ångest. 
Symtom på svettningar
Svettningar är en vanlig reaktion på panikångest och kan vara betydande. Under en panikattack kan du börja svettas kraftigt, ofta utan att det finns någon uppenbar fysisk anledning till det, såsom hög temperatur eller fysisk ansträngning. Svettningar vid panikångest kan vara generaliserade över hela kroppen eller mer lokaliserade till händerna, ansiktet eller under armarna. Fuktiga händer eller en klam känsla i huden är också vanligt vid panikattacker. Dessa symtom kan vara obehagliga och kan öka känslan av att förlora kontrollen över kroppen. Svettningar vid panikångest är också en del av kroppens ”fight-or-flight”-respons. När kroppen uppfattar ett hot reagerar den genom att öka aktiviteten i det sympatiska nervsystemet vilket inkluderar ökad svettning som ett sätt att reglera kroppstemperaturen. Svettningar kan ibland vara följden av andra symtom vid panikångest som hjärtklappning, hyperventilering eller darrningar. Dessa fysiska reaktioner kan orsaka en ökad kroppstemperatur och därmed svettningar. 

För att hantera svettningar vid panikångest kan det vara användbart att ha strategier för att hantera ångestattacken som helhet. Det inkluderar avslappningstekniker, andningsövningar och kognitiva metoder för att minska ångesten. Att ha en förståelse för att svettningar är en naturlig fysiologisk reaktion på ångest kan också hjälpa dig med att hantera symtomen mer effektivt. 

Darrningar
Musklerna kan skaka eller darras. Darrningar är ytterligare ett symtom som ofta förekommer vid panikångest. Denna fysiska reaktion kan vara mycket påtaglig och obehaglig för den som upplever det och bidrar till känslan av förlorad kontroll under en panikattack. 
Symtom på darrningar
Darrningar innebär okontrollerad skakning eller skälvning av kroppen eller specifika delar av den som händer, armar eller ben. Darrningar vid panikångest kan variera i intensitet från milda ryckningar till kraftig skakning. Darrningarna kan vare ett av de första symtomen som uppträder vid en panikattack eller kan uppstå som ett resultat av andra fysiska reaktioner som hjärtklappning eller hyperventilering. Darrningar vid panikångest är en reaktion på det sympatiska nervsystemets aktivering vilket är kroppens sätt att svara på stress och hot. Detta system ökar kroppens beredskap för att möta en fara genom att öka muskelaktiviteten inklusive skakningar. Darrningar kan vara mycket obehagliga och ibland förväxlas med andra medicinska tillstånd som skakningar orsakade av lågt blodsocker eller neurologiska problem. Detta kan öka rädslan och ångesten under en panikattack.

Många som upplever darrningar vid panikångest beskriver det som en känsla av att ”tappa kontrollen” över sin kropp. Det är viktigt att förstå att darrningar vid panikångest är en fysiologisk reaktion på ångest och inte ett tecken på att något allvarligt är fel med kroppen.

Känslor av kvävning eller strypning
Du kan uppleva en känsla av att du kvävs eller stryps. Känslor av kvävning eller strypning är ett mycket påtagligt och skrämmande symtom vid panikångest. Det kan vara ett av de mest skrämmande symtomen och kan intensifiera panikattacker.
Symtom på känslor av kvävning eller strypning
Under en panikattack kan du uppleva en stark känsla av att du kvävs eller stryps. Detta kan vara en känsla av att luften inte när lungorna ordentligt eller att halsen är förträngd. Känslor av kvävning eller strypning vid panikångest är ofta kopplade till ångestens påverkan på andningen. Många som har panikattacker upplever en form av andningsproblem som hyperventilering eller känslan av att inte kunna ta djupa andetag. Denna känsla av kvävning kan vara mycket påfrestande och kan öka panikångestens intensitet. Det är vanligt att personer som upplever detta symtom känner en stark rädsla för att de kommer att kvävas eller att de håller på att dö. Känslor av kvävning eller strypning är en del av den kroppsliga reaktionen på stress och ångest. När kroppen uppfattar en fara kan musklerna i halsen och bröstet dra ihop sig vilket leder till känslan av att luften inte när lungorna ordentligt. 

Många som upplever känslor av kvävning eller strypning under en panikattack söker ibland akutvård eftersom de tror att de är i fara. Det är viktigt att förstå att detta symtom är en fysiologisk reaktion på ångest.  

Bröstsmärtor och obehag
Smärta eller obehag i bröstområdet är vanligt vilket ibland kan förväxlas med hjärtproblem. Bröstsmärtor och obehag är också relativt vanliga symtom vid panikångest. Dessa symtom kan vara särskilt skrämmande eftersom de kan förknippas med allvarliga medicinska tillstånd som hjärtinfarkt. 
Symtom av bröstsmärtor och obehag
Många personer som upplever panikattacker rapporterar en känsla av bröstsmärta eller obehag. Denna smärta kan variera i intensitet och karaktär men den beskrivs ofta som en tryckande, stickande eller kramande känsla i bröstet. Bröstsmärtor och obehag vid panikångest är relaterade till kroppens stressrespons och kroppens ”fight-or-fligt”-reaktion. När kroppen uppfattar ett hot kan musklerna runt bröstet dra ihop sig vilket kan leda till smärta och obehag. 

Yrsel eller svindel
Du kan känna dig yr och svimfärdig. Yrsel är en känsla av ostadighet eller en upplevelse av att rummet snurrar, medan svindel kan vara en känsla av att man är ur balans eller på väg att falla. 
Symtom på yrsel eller svindel
Yrsel och svindel vid panikångest är ofta resultatet av den ökade andningen (hyperventilering) som är vanlig under en panikattack. Hyperventilering kan leda till en obalans i koldioxid- och syrenivåerna i blodet vilket i sin tur kan påverka balans och känslan av orientering. Många personer som upplever yrsel och svindel under en panikattack kan känna att de håller på att svimma eller förlora medvetandet. Detta kan förstärka rädslan och ångesten. Yrsel och svindel vid panikångest kan vara mycket obehagliga och påverka förmågan att utföra vardagliga uppgifter. Det kan vara särskilt påfrestande om dessa symtom upprepar sig eller om de upplevs i offentliga eller sociala situationer. Yrsel och svindel är en del av kroppens ”fight-or-flight”-reaktion på stress och ångest. När kroppen uppfattar ett hot kan det uppstå förändringar i blodtryck och hjärtrytm som påverkar blodflödet till hjärnan och öronen vilket kan leda till yrsel och svindel. 

För att hantera yrsel och svindel vid panikångest kan det vara till hjälp att använda avslappningstekniker, andningsövningar som syftar till att normalisera andningen och återställa balansen i kroppen. 

Rädsla för att förlora kontrollen eller bli galen
Du kan uppleva panikattacker och fruktar för att du förlorar förnuftet eller kontrollen över dig själv under attacken. 
Symtom på rädsla för att förlora kontrollen eller bli galen
Du kan uppleva panikattacker som en stark rädsla för att förlora kontrollen över dig själv eller att din sinnesstämning under en attack. Du kan känna att du är på väg att ”tappa det” eller att du inte längre har kontroll över dina tankar och kropp. Denna rädsla är ofta kopplad till de intensiva och ibland överväldigande fysiska och psykiska symtom som uppstår under en panikattack. Symtom som hjärtklappning, andningsproblem, darrningar, svindel kan alla bidra till känslan av att något är allvarligt fel. Du kan också uppleva en känsla av overklighet eller avskildhet från omgivningen, känd som derealisation eller depersonalisering vilket kan ytterligare öka känslan av att förlora kontrollen. Rädsla för att bli galen är en följd av de intensiva känslorna som uppstår vid panikångest och kan ibland vara så skrämmande att personen undviker situationer där panikattacker kan inträffa vilket leder till social isolering.

Det är viktigt att förstå att rädslan för att förlora kontrollen eller bli galen är en typisk reaktion på panikångest och inte en indikation på en underliggande psykisk sjukdom. Det är en normal känslomässig och kroppslig reaktion på överdriven stress och ångest. 

Rädsla för att dö
När du upplever panikattacker tror du att du kommer att dö under attacken. 
Symtom på rädsla för att dö
Du som upplever panikattacker upplever en intensiv rädsla för att du kommer att dö under attacken. Denna rädslan kan vara överväldigande och kan vara en av de mest skrämmande upplevelserna i samband med ångest. Du kan tro att något allvarligt fel händer i din kropp som att du har en hjärtattack, att du kvävs, eller att du lider av en allvarlig sjukdom. Denna övertygelse om att du är på väg att dök kan skapa en panik och intensifiera fysiska symtomen. Rädslan för att dö vid panikångest är kopplad till den ökade känsligheten för kroppsliga sensationer som du upplever under en attack. Symtom som hjärtklappning, andningsproblem, bröstsmärtor och yrsel kan tolkas som tecken på en akut medicinsk kris. Rädsla för att dö vid panikångest kan vara mycket påfrestande och påverka livskvaliteten negativt. Det kan leda till undvikande av situationer där panikattacker kan inträffa vilket kan begränsa en persons dagliga liv och sociala samspel. 

Panikångest är som en symfoniorkester av kroppsliga symtom där hjärtat spelar takten och andningen dirigeras av rädslan. - Susanne Zachau 

Varför får du panikångest?
Panikångest kan utlösas av en kombination av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga orsaker. Det finns ingen enskild orsak till panikångest. Här är några av de faktorer som kan spela en roll panikångestens ursprung:

  1. Genetiska faktorer: Det finns en viss ärftlighet i panikångest. Om en individ har nära släktingar som lider av ångeststörningar, inklusive panikångest, kan risken öka.
  2. Biologiska faktorer: Kemiska obalanser i hjärnan, särskilt i signalsubstanser som serotonin och noradrenalin, kan spela en roll i utvecklingen av panikångest. Dessa obalanser kan påverka hur hjärnan hanterar stress och ångest.
  3. Psykologiska faktorer: Individuella personlighetsdrag och hur en person hanterar stress kan påverka risken för panikattacker. Personer som är benägna att vara rädda, ängsliga eller som har en hög nivå av självkritik kan vara mer mottagliga för panikattacker.
  4. Tidigare trauman: Upplevelser av tidigare trauman eller svåra livshändelser, särskilt om de är kopplade till rädsla eller ångest, kan öka risken för panikångest.
  5. Stress och livshändelser: Höga nivåer av stress och påfrestande livshändelser kan utlösa eller förvärra panikångest. Det kan vara arbetsrelaterad stress, skilsmässa, förlust av anhörig eller andra svåra situationer.
  6. Sjukdom eller medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd eller läkemedel kan öka risken för panikattacker som en biverkning.
  7. Ospecificerad utlösande faktor: Ibland kan panikattacker uppstå utan en tydlig utlösande faktor eller orsak. Detta kallas ofta “spontan panikångest.”

Författare: Susanne Zachau
Källa: Understanding Panic attacks and overcoming fear, Roger Baker
https://www.psychologytoday.com/us/conditions/panic-attack

Bild: tsukiko-kiyomdzu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.