Vad händer om du inte ger feedback på en situation eller upplevelse

Att avstå från att ge feedback på en situation eller en upplevelse kan leda till konsekvenser beroende på sammanhanget. Bristen på feedback kan skapa en miljö där problem förblir olösta, förbättringsmöjligheter går förlorade och kommunikationen blir bristfällig. Feedback är ett viktigt verktyg för att gynna utveckling, förståelse och förbättring i olika aspekter av livet. 

Möjliga konsekvenser som kan uppstå om du inte ger feedback

Missad förbättringsmöjlighet
Feedback är ofta ett kraftfullt verktyg för förbättring och utveckling. Om du avstår från att ge feedback kan det innebära att en möjlighet till förändring eller förbättring går förlorad. Oavsett om det är på arbetsplatsen, i personliga relationer eller inom andra områden av livet, kan feedback vara vägledande för att korrigera misstag eller förbättra prestationer.

Fortgående problem
Utan feedback kan problem eller konflikter fortsätta att existera och förvärras över tiden. Det är möjligt att andra inte är medvetna om hur deras handlingar påverkar dig eller andra, och detta kan leda till att negativa mönster upprepas.

Brist på förståelse och klarhet
Feedback är också ett sätt att kommunicera och skapa klarhet. Genom att inte ge feedback kan det finnas en brist på förståelse mellan parterna. Människor kan fortsätta agera utan att vara medvetna om hur deras handlingar tolkas av andra, vilket kan skapa förvirring och missförstånd.

Upprepning av positiva beteenden
Feedback är inte bara för att korrigera negativa beteenden utan också för att förstärka positiva. Genom att avstå från att ge positiv feedback kan du förbise möjligheter att stärka och uppmuntra önskade beteenden och prestationer.

Förlorade relationer
I personliga och professionella relationer kan bristen på feedback leda till att människor känner sig förbisedda eller nonchalerade. Det kan resultera i att människor drar sig tillbaka från interaktioner och minskar engagemanget.

Vad är feedback
Feedback är återkoppling eller respons som ges till en person, grupp eller organisation om deras prestationer eller beteenden. Det är ett viktigt verktyg för lärande, förbättring och utveckling i olika sammanhang, inklusive arbetsplatsen, utbildningen, och personliga relationer. Feedback kan vara positiv, negativ eller konstruktiv och syftar till att ge insikter, vägledning och möjligheter till förbättring.

Här är några viktiga aspekter av feedback:

 1. Positiv feedback: Detta innebär att bekräfta och uppmuntra önskade beteenden eller prestationer. Positiv feedback kan stärka motivationen och självförtroendet hos den som tar emot den.
 2. Negativ feedback: Även kallad konstruktiv feedback fokuserar detta på områden som kan förbättras. Det är viktigt att negativ feedback ges på ett konstruktivt sätt med tydliga exempel och förslag på förbättring.
 3. Objektivitet: Bra feedback är objektiv och baseras på observerbara fakta eller resultat snarare än personliga åsikter. Det hjälper till att undvika missförstånd och konflikter.
 4. Specificitet: Ju mer specifik feedbacken är desto mer användbar blir den. Att ge detaljerad information om vad som fungerar bra eller vad som kan förbättras gör det lättare för personen att agera på feedbacken.
 5. Tidpunkt: Att ge feedback i rätt tid är viktigt. Det är oftast mer effektivt att ge feedback nära i tid till händelsen eller prestationen som kommenteras.

Feedback är en tvåvägskommunikation och bör ses som en möjlighet till lärande och förbättring snarare än som enbart kritik. Att vara öppen för att ta emot och ge konstruktiv feedback är en viktig del av personlig och professionell utveckling.

När, var, hur och varför feedback i arbetslivet

När: Feedback i arbetslivet bör ges regelbundet och integreras som en kontinuerlig process snarare än något som sker sporadiskt. Det kan vara lämpligt att ge feedback under följande omständigheter:

 1. Regelbundna prestationsgenomgångar: Månatliga eller kvartalsvisa möten för att diskutera prestationer och sätta mål.
 2. Efter avslutade projekt eller uppgifter: Direkt efter att ett projekt har avslutats för att utvärdera prestationer och identifiera lärdomar.
 3. Efter evenemang eller möten: För att utvärdera hur väl möten eller evenemang genomfördes och för att ge möjlighet till förbättring.
 4. Vid behov: Omedelbart när det uppstår en situation som kräver respons eller korrigering.

Var: Platser där feedback kan ges inkluderar:
Formella möten: Under schemalagda möten eller prestationsbedömningar.

 1. Informella samtal: Under mer avslappnade och informella samtal för att snabbt dela synpunkter eller erkänna prestationer.
 2. Digitala plattformar: Genom e-post, meddelande eller andra digitala medel för att ge skriftlig feedback.

Hur: Att ge effektiv feedback kräver ett strategiskt tillvägagångssätt:

 1. Konstruktivt och specifikt: Var tydlig med vad som har gjorts bra eller vad som kan förbättras. Ge konkreta exempel.
 2. Balanserat: Blanda positiv feedback med konstruktiv kritik för att skapa en balanserad syn på prestationen eller. upplevelsen.
 3. Direkt och öppet: Undvik att vara vag eller undvikande. Var öppen och ärlig om dina observationer.
 4. Framtidsfokuserat: Ge förslag till förbättring och fokusera på att stödja personens eller teamets framtida utveckling.

Varför: Feedback i arbetslivet är viktig av flera skäl:

 1. Utveckling: Feedback ger möjlighet till personlig och professionell utveckling genom att identifiera områden för förbättring.
 2. Motivation: Positiv feedback kan öka motivationen och trivseln, medan konstruktiv feedback kan ge riktning för att övervinna utmaningar.
 3. Förbättring: Genom att identifiera styrkor och svagheter kan feedback vara en drivkraft för förbättring på individnivå och på organisationsnivå.
 4. Kommunikation: Feedback främjar öppen kommunikation och skapar en kultur där dialog och lärande uppmuntras.

Att ge och ta emot feedback på arbetsplatsen är en integrerad del av professionell tillväxt och effektivt teamarbete. Det skapar en miljö där medarbetare strävar efter kontinuerlig förbättring och samarbete för att nå gemensamma mål.

Några feedback modeller:
Balanserande, förstärkande och fördröjd feedback (reinforcing feedback)
360 grader feedback (multi-source feedback)
Feedbacksandwich/hamburgermetoden
Jag-budskap-metoden

Feedbacktrappan som beskriver 5 steg inom feedback. 
Feedbacktrappan förklarar de naturliga och känslobaserade faser som en person går igenom när de hanterar en process som feedback:
Steg 1 Nonchalera
Steg 2 Försvara
Steg 3 Förklara
Steg 4 Förstå
Steg 5 Förändra

FEEDBACK ÖVNINGAR FÖR ATT KUNNA GE OCH TA EMOT FEEDBACK

Faktaruta:
”Återkoppling, återföring; i vissa sammanhang: gensvar, respons. Det förekommer också den felaktiga översättningen ‘föda tillbaka’ i stället för ‘mata tillbaka’, ‘återföra’, ‘återkoppla’.”- Psykologiguiden

Författare: Susanne Zachau
Källa: Professionell feedback om konsten att förbättra prestation,, arbetsklimat, skapa utveckling och nå uppsatta mål av Stefan Gunnarsson
Källa: Psykologiguiden
Bild: ImageDragon

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.