Hur ser en psykologisk och emotionell sorgeprocess ut

Sorg är en naturlig reaktion på förlust av något betydelsefullt och sorgeprocessen är den psykologiska och emotionella upplevelse som man går igenom för att hantera och bearbeta sin sorg. Det är viktigt att komma ihåg att sorg inte är en linjär process och att alla upplever den på olika sätt. 

Emotionell sorg är som ett regn av tårar – ibland mjukt och stilla, ibland stormande och vilt. Men när regnet slutar, lämnar det alltid plats för en ny början. - Susanne Zachau

"Den psykologiska sorgprocessen är som att navigera genom ett labyrint av känslor. Varje vändning är en utmaning, men varje steg framåt är en seger över smärtan. - Susanne Zachau

Det finns dock några gemensamma faser och aspekter som ofta ingår i sorgeprocessen.

 1. Chock och förnekelse: Den första reaktionen vid en förlust är ofta chock och förnekelse. Individen kan känna svårt att tro att förlusten verkligen har inträffat och det kan vara en mekanism för att skydda sig själv från de överväldigande känslorna.
 2. Sökande och ilska: När förnekelsen börjar avta kan personen börja söka efter förståelse och mening i förlusten. Det kan åtföljas av känslor av ilska och frustration över orättvisan i situationen.
 3. Förhandling och skuld: I denna fas kan individen försöka förhandla med sitt öde eller känna skuld över saker de tror att de kunde ha gjort annorlunda. Det är en period av självrannsakan och sökande efter svar.
 4. Depression: Djup sorg och förlust kan leda till depression. Individen kan känna sig överväldigad av sorg och uppleva känslor av hopplöshet, tristess och isolering.
 5. Acceptans och anpassning: Slutligen når personen en punkt där de börjar acceptera förlusten och integrera den i sitt liv. Det betyder inte att smärtan försvinner helt men personen lär sig att leva med den och hitta nya sätt att fortsätta framåt.

Det är viktigt att notera att dessa faser inte nödvändigtvis följer en strikt ordning och kan upprepas eller upplevas i olika ordningsföljder. Det kan förekomma andra psykologiska och emotionella upplevelser i en sorgeprocess också. Människor har olika sätt att hantera sorg och det finns ingen “rätt” eller “fel” sätt att sörja. Att få stöd från nära och kära professionella rådgivare eller stödgrupper kan vara en viktig del av sorgeprocessen.

Vetenskapligt om sorgeprocessen
Sorgeprocessen är ett komplext psykologiskt fenomen som har studerats inom ramen för sorgeterapi och psykologi. Modellen för sorgeprocessen som populariserades av Elisabeth Kübler-Ross och hennes kollegor på 1960-talet identifierar fem grundläggande faser: förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans. Det är viktigt att notera att hon tar in acceptans som en del av övergång från sorg till vardagliga aktiviteter. 

 1. Förnekelse: Förnekelse representerar den initiala reaktionen på förlusten. Individen kan svårligen acceptera verkligheten av händelsen och tenderar att undvika eller ignorera de smärtsamma känslorna som följer med förlusten.
 2. Ilska: När förnekelsefasen avtar upplever många individer en intensifierad känsla av ilska. Denna ilska kan riktas mot sig själv, andra, eller den omgivande världen. Det är en naturlig reaktion på känslan av maktlöshet och orättvisa.
 3. Förhandling: I denna fas kan individen försöka förhandla med förlusten genom att söka efter mening eller försöka ändra på det oundvikliga. Det kan inkludera “om bara” resonemang och en strävan efter att förstå händelsen ur olika perspektiv.
 4. Depression: Djupare acceptans av förlustens realitet kan leda till en period av depression. Individen upplever ofta känslor av sorg, hopplöshet och isolering. Denna fas är präglad av en inre bearbetning av förlusten och en anpassning till den nya verkligheten.
 5. Acceptans: Slutligen, i acceptansfasen integrerar individen förlusten i sitt liv. Det betyder inte att smärtan försvinner helt men personen lär sig att leva med den och finner en ny balans. Detta markerar också övergången till att återuppta dagliga aktiviteter och bygga en framtid utan den förlorade.
Att acceptera sorgens närvaro är att öppna dörren till själens läkning. Först när vi omfamnar smärtan kan vi påbörja resan mot inre frid. - Susanne Zachau

Elisabeth Kubler-Ross modell har kritiserats för att vara för generell och inte tillräckligt differentierad för att fånga mångfalden av sorgupplevelser. Andra teoretiska ramar som ”dual process theory” av Stroebe och Schut, betonar att sorg är en dynamisk process där individen rör sig mellan att hantera förlusten och undvika smärtan. 

Hur kan man hantera sorg
Att hantera sorg är en individuell process och det finns ingen generell lösning. Varje person upplever och hanterar sorg på eget sätt.

Några strategier som kan vara till hjälp är:

 1. Acceptera och erkänn känslorna: Tillåt dig själv att känna och uttrycka de olika känslor som kommer med sorg, inklusive sorg, ilska, förvirring och skuld. Att acceptera och erkänna dina känslor är det första steget mot att hantera dem.
 2. Sök stöd: Dela dina känslor med vänner, familj eller en professionell rådgivare. Ibland kan bara”att prata” om förlusten och dina känslor hjälpa dig till att bearbeta sorgen.
 3. Ta hand om dig själv fysiskt: Sorgen kan påverka din fysiska hälsa så det är viktigt att ta hand om dig själv. Ät hälsosamt sov tillräckligt och försök att bibehålla någon form av regelbunden fysisk aktivitet.
 4. Hitta meningsfulla ritualer: Skapa ritualer eller ceremonier för att hedra minnet av den förlorade personen eller det som har gått förlorat. Det kan hjälpa dig att ge en struktur till din sorg och skapa meningsfulla sätt att minnas.
 5. Ge dig själv tid: Sorg tar tid och det är viktigt att vara tålmodig med dig själv. Ge dig själv tillåtelse att känna och bearbeta sorgen i ditt eget tempo. Det finns ingen fast tidslinje för sorg.
 6. Sök professionell hjälp om det behövs: Ibland kan sorg vara överväldigande och svår att hantera på egen hand. Att söka professionell hjälp från en terapeut eller rådgivare kan vara ett viktigt steg för att få stöd och verktyg för att hantera sorg.
 7. Hitta stödgrupper: Att delta i stödgrupper med andra som har upplevt liknande förluster kan erbjuda en känsla av gemenskap och förståelse. Det ger också en möjlighet att dela erfarenheter och copingstrategier.
 8. Var medveten om dina egna behov: Var uppmärksam på dina egna behov och respektera dina gränser. Det är OK att dra sig tillbaka när det behövs och att säga nej till saker som känns överväldigande.

Att hantera sorg är en individuell upplevelse och det är normalt att känna sig både upp och ner under processen. Genom att vara medveten om dina känslor och söka stöd när det behövs kan du arbeta dig igenom sorgen och hitta sätt att leva med förlusten på ett meningsfullt sätt.

Är det bra att bryta tankemönstret
Ja, att bryta tankemönster kan vara en användbar strategi för att hantera sorg. Sorg är en komplex och individuell upplevelse och människor reagerar olika på förlust. Tankemönster som kan uppstå vid sorg inkluderar negativa eller destruktiva tankar, skuldkänslor, förnekelse eller överdriven självkritik.

Här är några sätt att bryta tankemönstret vid sorg

 1. Utmana negativa tankar: Människor kan ofta ha negativa tankar om sig själva, andra eller situationen vid sorg. Att aktivt utmana och ifrågasätta dessa tankar kan hjälpa till att skapa en mer balanserad och realistisk syn på förlusten.
 2. Acceptans och självmedkänsla: Att bryta tankemönster innebär också att omfamna känslor av sorg och förlust snarare än att förneka dem. Att utveckla en inställning av självmedkänsla och acceptans kan vara viktigt för att hantera smärtan på ett hälsosamt sätt.
 3. Söka stöd och delning: Brytande av tankemönster kan inkludera att söka stöd från vänner, familj eller professionella. Delning av tankar och känslor med andra kan ge perspektiv och stöd under sorgeprocessen.
 4. Förändra skadliga beteenden: Vissa tankemönster kan leda till skadliga beteenden som isolering, självskadebeteende eller överdriven användning av droger och alkohol. Genom att bryta dessa mönster och söka hjälp kan man undvika långsiktiga negativa konsekvenser.
 5. Fokusera på positiva minnen: Istället för att fastna i negativa tankar kan det vara givande att bryta mönstret genom att fokusera på positiva minnen och upplevelser med den förlorade personen. Detta kan bidra till att gynna en känsla av anslutning och närvaro.
 6. Självreflektion: Genom att reflektera över tankemönster och identifiera potentiellt destruktiva tankar kan en individ aktivt arbeta med att ändra och omforma dessa tankar för att möta sorg på ett mer adaptivt sätt.

Det är viktigt att notera att processen att bryta tankemönster vid sorg kan vara utmanande och tar tid. Att söka professionell hjälp från en psykolog eller terapeut kan vara en värdefull resurs för att stödja detta arbete. Varje individ är unik och det är viktigt att hitta strategier och metoder som passar ens egen sorgeupplevelse och metoder som passar ens egen sorgeupplevelse och personlighet. 

Författare: Susanne Zachau
Källa: On Grief and Grieving av Elisabeth Kubler-Ross
Bild: Karen_Nadim

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.