Ashtanga Yoga – åtta steg till inre balans, självmedvetenhet och mental utveckling

Yoga är ursprunglig indisk andlig och filosofisk tradition som strävar efter att förena kropp, sinne och själ. Den grundar sig på olika steg som kallas för Ashtanga Yoga vilka syftar till att nå fullständig harmoni och balans i ens liv.

Kraften bakom Ashtanga yoga
Ashtanga yoga är en kraftfull och dynamisk form av yoga som betonar en specifik sekvens av positioner och andningsövningar för hälsa och inre balans. Kraften bakom Ashtanga yoga ligger i dess unika kombination av fysiska, mentala och andliga aspekter vilket skapar en holistisk och transformerande upplevelse för praktiserande.

 1. Fysisk styrka och flexibilitet: Ashtanga yoga utvecklar fysisk styrka och flexibilitet genom en serie av progressiva positioner, känd som asanas. Denna sekvens, uppdelad i olika serier, arbetar på olika muskelgrupper och kroppsområden. Den fysiska kraften kommer från den konsekventa och utmanande naturen av övningarna vilket leder till ökad muskeltonus, uthållighet och smidighet.
 2. Andningskontroll (Pranayama): Ashtanga yoga inkluderar en medveten och specifik andningsteknik kallad pranayama. Genom att integrera andningen med varje rörelse i asanas stimuleras prana eller livsenergi. Denna medvetna andning ökar syreintaget, förbättrar cirkulationen och ger energi till kroppens celler. Detta skapar en kraftfull förbindelse mellan kropp och sinne.
 3. Mental fokus och koncentration: Den konstanta strömmen av rörelser och den exakta sekvensen av Ashtanga yoga kräver fullständigt närvaro och koncentration. Den mentala kraften kommer från förmågan att fokusera tankarna på nuet och på varje andetag. Detta främjar klarhet, minskar stress och ökar medvetenheten om den inre världen.
 4. Spirituell tillväxt: Ashtanga yoga strävar efter att förena kropp, sinne och själ. Genom regelbunden praktik söker utövaren inre balans och harmoni. Kraften bakom Ashtanga yoga som en spirituell disciplin kommer från dess förmåga att fördjupa medvetandet och skapa en känsla av enhet med det transcendenta. För många utövare blir yoga en väg till självupptäckt och andlig utveckling.
 5. Disciplin och regelbundenhet: Ashtanga yoga betonar vikten av regelbunden och disciplinerad praktik. Det konsekventa utförandet av övningarna oavsett om det är på egen hand eller med en lärare bygger upp en stark grund för personlig tillväxt. Den kraften kommer från den gradvisa och ihållande förändringen som sker genom disciplin och hängivenhet till praktiken.

Olika steg av Ashtanga yoga

De två förta stegen av Ashtanga Yoga kallas Yama och Niyama.

 1. Yama handlar om moraliska principer och hur vi ska interagera med omvärlden.
 2. Niyama fokuserar på personlig disciplin och självutveckling.
 3. Asana är det tredje steget och handlar om kroppsställningar eller positioner. Dessa fysiska övningar syftar till att skapa styrka, flexibilitet och balans i kroppen samtidigt som de förbereder sinnet för meditation.
 4. Pranyana är fjärde steget och involverar andningsövningar som reglerar och kontrollerar livsenergin (prana) i kroppen. Genom att medvetet reglera andningen kan man påverka sitt sinne och skapa lugn och ro.
 5. Patyahara är det femte steget och innebär att dra tillbaka sina sinnen från de yttre intrycken och istället vända uppmärksamheten inåt. Det handlar om att minska sinnesstörningar och skapa en mer inriktad meditation. 
 6. Dharana är ett sjätte steg och innebär koncentration eller fokusering. Det handlar om att rikta sin uppmärksamhet mot en enda punkt eller objekt, vilket hjälper till att lugna sinnet och förbereda det för djupare meditationsövningar. 
 7. Dhyana är det sjunde steget och betecknar meditation. Det är en fortsättning av Dharana, meditationsprocessen blir mer kontinuerlig och fördjupad. Målet är att uppnå inre stillhet och klarhet.
 8. Samadhi är det åttonde och sista steget av Ashanga Yoga. Det är ett tillstånd av fullständig förening med det universella medvetandet. I detta tillstånd när man har en känsla av enhet med allt och uppnår en djup inre frid och lycka.

Dessa åtta steg utgör en vägledning för yogisk praktik som strävar efter att balansera oh förbättra kropp, sinne och själ och leda utövaren mot andlig utvecklig och upplysning. 

Dessa principer handlar om hur vi bör förhålla oss till vår omvärld och andra människor

Avhållsamhet
Yama handlar om hur vi bör förhålla oss till vår omvärld och andra människor. De fem yamorna inkluderar Ahimsa (ikce-våld), Satya (sanning), Asteya (icke-stöld), Brahamacharya (kontroll över begär) och Aparigraha (icke-klängande).

Reningsdiscipliner
Niyama fokuserar på ens personliga utveckling och disciplin De fem niyamorna inkluderar Saucha (renlighet), santosha (tillfredsställelse, tapas (självdiscipin), Svadhyaya (självstudium) och ishvarapranidhana (hängivenhet till det högsta medvetandet). 

Kroppsställningar
Asana, denna fas av praktiken fokuserar på stabilitet, styrka och flexibilitet i kroppen genom olika fysiska ställningar. Genom att behärska asanas skapas en stark grund för mentala och andliga övningar.

Andningskontroll
Pranayama, genom att medvetet reglera andningen kan du kontrollera. Livsenergin (prana) i kroppen. Pranayama-övningar ökar syresättningen och energiflödet som i sin tur påverkar sinnet vilket är positivt. 

Tillbakadragande
Pratyahara, i detta steg dras sinnena från de yttre intrycken till de inre. Det handlar om att lära sig att inte låta de externa stimuli dominer sinnet och istället fokusera på den inre upplevelsen.

Koncentration
Dharana, koncentrationen på ett enda objekt eller tankepunkt förbereder sinnet för djupare meditativa tillstånd. Att behärska Dharana hjälper till att stilla det ständigt fluktuerande sinnet.

Meditation
Dhyana, i detta skede fördjupas meditationsprocessen. Sinnet blir mer stilla och medvetet och meditatören kan nå inre klarhet och insikt. 

Självinsikt
Samadhi, detta är det slutgiltiga målet för Ashtanga Yoga. Där utövaren uppnår fullständig enhet med medvetandet. I samadhi försvinner illusionen av separation och individen känner sig förenad i sitt liv.

Målet med Ashtanga yoga
Målet med yoga är att kontrollera den mentala aktiviteten som är tankarna. När medvetandet är stilla kan du uppleva dig själv som du är i perfekt balans. När du hittar inre stillhet och förmågan att vända uppmärksamheten inåt hittar du en effektiv väg till harmoni och balans. Du får mer energi och blir mer kraftfull och vaken i nuet och hanterar vardagen bättre. 

Ashtanga yoga – djupandning och långsamma rörelser

Triangeln
Stå med benen brett isär och höger fot vänd utåt. Öppna upp bröstet, sträck ut armarna åt kroppens sidor och fäll ner överkroppen åt höger så att du kan snutta tårna med höger hand. Gå upp med överkroppen till rak position. Upprepa några gånger.

Stående hand till tå position

Det här är en stående kroppsställning där du lyfter benet rakt fram upp och till axelnivå utan att böja på knät. Håll gärna i tårna med armen utsträckt. Släpp tårna sakta och gå tillbaka med benet i stående position. Upprepa några gånger.

Sittande framåtfällning
Sitt ner med benen utsträckta framför dig. Luta din överkropp framåt och ta tag i fötterna. Gå tillbaka med överkroppen i rak position. Upprepa några gånger. 

Fakta:
Vad betyder ordet Yoga?
Ordet ”yoga” härstammar från det fornsanskrita ordet yoga som har olika betydelser och

nyanser beroende på sammanhanget. På ett grundläggande sätt betyder ordet ”yoga” att förena eller föra samman. Det kan översättas som enhet, harmoni eller integration. I det kontext som används i dagens sammanhang refererar ”yoga” till en holistisk andlig och praxis som strävar efter att förena kropp, sinne och själ. Det är en praxis som strävar efter att uppnå inre balans, fred och medvetenhet genom olika metoder och tekniker, inklusive fysiska inställningar och andningsövningar, meditation, etiska principer och mer.

Så kan man säga att ”yoga” i sitt djupaste syfte handlar om att förena eller integrera alla aspekter av den mänskliga upplevelsen för att uppnå djupare förståelse av sig själv och ens plats i världen. 

Var kommer ordet Yoga från
Ordet Yoga har sitt ursprung i det fornsanskritiska språket som är ett indo-ariskt språk som används i det antika Indien. Ordet ”yoga” är rotat i det sankritiska verbet ”yuj ” vilket betyder förena, föra samman eller ansluta. 

Således är yoga en term som har rika rötter i den indiska kulturen och filosofin. Den har historiskt använts för att beskriva olika aspekter av andlig och filosofiska övningar som syftar till att förena och integrera kropp, sinne och själ för att uppnå inre harmoni och medvetenhet. 

Yoga har utvecklats och växt över tid och har påverkats av olika skolor av indisk filosofi, religion och praxis. Den har sedan spridits över hela världen och omfamnats av människor av olika kulturella och andliga bakgrunder.

Författare: Susanne Zachau
Källa: Kraften bakom yoga – Ashtangayogans åtta delar enligt Sri K. Pattabhi Jois av Petri Räisänen
Bild: MallorcaGraphics

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.