Bekräftelsebehov – utforska din inre styrka och oberoende

Varifrån kommer ordet bekräftelse

Ordet bekräftelse härstammar från det latinska ordet ”confirmare” som betyder att styrka eller bekräfta. Det har sitt ursprung i de latinska orden ”con” (tillsammans) och ”firmare” (att göra stark). På svenska har ordet bekräftelse behållit sin betydelse av att ge eller erhålla en formell bekräftelse, godkännande eller bevis för något. I psykologiska termer har begreppet bekräftelse utvidgats för att inkludera den emotionella och sociala aspekten av att få uppskattning och godkännande från andra människor.

Bekräftelsebehov
Bekräftelsebehov är en term som används inom psykologin för att beskriva en personlig önskan eller behov av att få bekräftelse, uppskattning och godkännande från andra människor. Det är ett grundläggande psykologiskt behov som alla människor har i varierande grad.

Olika former av bekräftelsebehov
Bekräftelsebehov kan ta sig olika former och kan vara närvarande på olika områden i en persons liv. Till exempel kan någon ha ett bekräftelsebehov i arbetslivet och vilja ha erkännande för sitt arbete och sina prestationer. En annan person kan ha ett bekräftelsebehov i sina personliga relationer och längta efter att bli älskad och accepterad av sina nära och kära.

Det är viktigt att skilja mellan ett naturligt bekräftelsebehov och ett överdrivet eller orealistiskt behov av bekräftelse. När ett bekräftelsebehov blir för starkt kan det leda till ett beroende av andras åsikter och bedömningar för att känna sig värdefull eller självständig. Det kan påverka självkänslan negativt om du inte får tillräckligt med bekräftelse. 

Att vara medveten om eget bekräftelsebehov kan vara användbart för att förstå varför man söker och vilken roll den spelar i sitt liv. Det kan hjälpa till att utveckla en mer balanserad och hälsosam självkänsla genom att söka bekräftelsebehov från en inre källa och inte bara från andra människor. 

Naturligt bekräftelsebehov
Naturligt bekräftelsebehov är en inneboende mänsklig tendens att söka uppskattning och godkännande från andra. Det är en grundläggande del av vår sociala natur och har en effekt på vårt psykologiska och emotionella välbefinnande.

Det naturliga bekräftelse härstammar från vår inneboende önskan att känna oss sedda, hörda och värderade av andra människor När vi får positiv bekräftelse från andra människor stärker vi vår självkänsla och känner oss mer trygga i vår identitet och vår plats i världen.

Det naturliga bekräftelsebehovet kan vara närvarande på olika områden av våra liv. Vi kan söka bekräftelse i våra prestationer på arbetsplatsen där vi strävar efter att få erkännande och beröm för vårt arbete. I våra personliga relationer kan vi längta efter kärlek, omsorg och acceptans från våra nära och kära. Det naturliga bekräftelsebehovet kan påverka vår självbild och kroppsuppfattning där vi kan önska att bli sedda som attraktiva eller tillräckligt bra.

Att få positiva bekräftelser är inte bara trevligt det har också en djupgående inverkan på välbefinnandet. När vi känner oss bekräftade och accepterade av andra människor frigörs oxytocin och dopamin i hjärnan vilket ger oss en känsla av lycka och tillfredsställelse. Det kan öka vår motivation, självförtroende och vår förmåga att hantera stress och motgångar.

Det är viktigt att förstå det naturliga bekräftelsebehovet från ett överdrivet eller orealistiskt behov av bekräftelse. Medan det naturliga bekräftelsebehovet är hälsosamt och normalt kan ett överdrivet behov av bekräftelse leda till beroende av andras åsikter och bedömningar för att känna sig värdefull eller självständig. Det är viktigt att utveckla en inre källa till bekräftelse och självkänsla där vi inte enbart är beroende av yttre bekräftelse för vårt välbefinnande. 

Vara medveten om naturliga bekräftelsebehov
Att vara medveten om sitt naturliga bekräftelsebehov kan hjälpa oss att förstå våra känslor och beteenden. Genom att vara medvetna om vårt behov av bekräftelse kan vi ta ansvar för att tillgodose det på ett balanserat och hälsosamt sätt. Det kan innebära att vara öppen för att ta emot och ge bekräftelse till andra människor, att utveckla en starkare inre självkänsla och att vara medveten om våra egna prestationer och olika andras bedömningar.

För att möta vårt naturliga bekräftelsebehov kan vi sträva efter att skapa en miljö där vi känner oss sedda, hörda och värderade. Det kan innebära att omge oss med stödjande och positiva människor, att vara tydliga med våra behov och gränser samt att fira och uppskatta våra egna framsteg och prestationer.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi inte kan kontrollera eller få bekräftelse från varje individ eller situation. Det är en normal del av livet att ibland möta motstånd eller kritik och det är viktigt att kunna hantera dessa situationer på ett konstruktivt sätt utan att förlora egen självkänsla.

Det är viktigt att inse att den mest varaktiga och meningsfulla formen av bekräftelse kommer inifrån oss själva. Genom att utveckla en djupare förståelse för oss själva, våra värderingar och vad som är meningsfullt för oss, kan vi bygga en starkare inre självkänsla och tillfredsställelse oberoende av yttre bedömningar. 

Självbekräftelse är en viktig och kraftfull process
Självbekräftelse är en viktig och kraftfull process där en person ger sig själv uppskattning, godkännande och positiv feedback. Det handlar om att erkänna och validera sina egna prestationer, egenskaper och framsteg utan att vara beroende av yttre bekräftelse från andra människor. 

Självbekräftelse involverar att utveckla en stark och hälsosam självkänsla som inte är beroende av andras åsikter eller bedömningar. Genom självbekräftelse kan man bygga upp en inre resurs som ger styrka och självförtroende i situationer där extern bekräftelse kan vara knapp eller otillgänglig.

Att praktisera självbekräftelse innebär att vara medveten om och erkänna sina framsteg även om de är små och att ge sig själv positiv feedback för sina ansträngningar och prestationer. Det handlar om att vara snäll och god mot sig själv, att fokusera, att fokusera på sina styrkor och att se värdet i sina egna handlingar och egenskaper.

Självbekräftelse kan innebära att man ger sig själv tillåtelse att vara autentisk och sann mot sig själv. Det handlar om att acceptera sig själv med alla sina styrkor och svagheter och att inte sträva efter att vara perfekt enligt andras normer eller förväntningar. Genom att ge sig själv tillåtelse att vara den man är, kan man uppleva ökad inre harmoni och självacceptans. Att praktisera självbekräftelse kan ha många positiva effekter. Det kan stärka självkänslan, öka självförtroendet och främja en positiv självbild. Det kan öka motivationen, självständigheten och kreativiteten eftersom man inte är beroende av andras godkännande eller feedback.

Det finns olika sätt att praktisera självbekräftelse. Det kan vara genom att skriva ned och reflektera över sina framgångar, prestationer och egenskaper, att ge sig själv komplimanger och uppmuntrande ord, eller att skapa ritualer eller rutiner som påminner en om eget värde och betydelse. 
Det är viktigt att notera att självbekräftelse inte handlar om att förneka måste av medmänsklig bekräftelse eller att isolera sig från andra människor. Det handlar snarare om att komplettera extern bekräftelse med en stark inre källa av godkännande och uppskattning. Både extern bekräftelse och självbekräftelse kan samverka för att skapa en balanserad och hälsosam självbild och självkänsla. 

Överdrivet eller orealistiskt behov av bekräftelse
Ett överdrivet eller orealistiskt behov av bekräftelse innebär att man är extremt beroende av andras åsikter och bedömningar för att känna sig värdefull och självständig. Det kan vara negativ eller ohälsosam tendens som påverkar självkänsla, relationer och livskvalitet. 

Personer med överdrivet behov av bekräftelse innebär att söka ständig uppmärksamhet, erkännande och beröm från andra människor. De kan känna sig osäkra på sig själva och ha svårt att känna sig värdefull om de inte får nåt med extrem bekräftelse. Detta kan leda till att de är extremt beroende av andras godkännande och kan överanstränga sig för att tillfredsställa andras förväntningar. 
Det överdrivna måste av bekräftelse påverka självkänslan negativt. När man är helt beroende av andras åsikter för att känna sig värdefull kan det innebära att man inte har en stark inre självkänsla. Självkänsla blir då sårbar för yttre påverkan och kan sjunka när man inte får den önskade bekräftelsen.

Dessutom kan det överdriven bekräftelse leda till att man ständigt strävar efter externa belöningar och godkännande utan att verkligen uppskatta sina egna prestationer och framsteg. Det kan bli en sinande jakt på bekräftelse som aldrig blir riktigt tillfredsställer. 

För att hantera ett överdrivet behov av bekräftelse kan det vara viktigt att utveckla en starkare inre självkänsla och faktiskt acceptans. Det handlar om att arbeta med att bygga upp egen värdegrund och att erkänna ens värde inte beror på andras bedömningar. Att lära sig att vara snäll och god mot sig själv, att erkänna och fira sina egna framgångar, att sätta sunda gränser är viktiga steg för att minska det överdrivna måsten av extern bekräftelse. 

Källa: Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change, and Thrive in work and life, Susan David 
Bild: Pixabay

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.